Wszystkie artykuły

  Finanse publiczne 31.03.2017
  Naruszenie dyscypliny finansów - zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych
  Naruszeniem dyscypliny jest nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w nim danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.Mówiąc o sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania należy rozmieć je tak, jak wynika to z ustawy o finansach publicznych. ...

  Finanse publiczne 15.02.2017
  Przykład należności, na które należy dokonać odpisu aktualizującego
  Dokonując odpisów aktualizujących posiadanych przez jednostkę należności należy uwzględnić, iż dokonane odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, których dotyczy odpis aktualizujący.Wycena dokonywana jest w kwocie wymagalnej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem ...

  Finanse publiczne 15.02.2017
  Limit dla jednostek do zaciągania zobowiązań
  Zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, zobowiązania do sfinansowania w danym roku (przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jej jednostki organizacyjne) mogą być zaciągnięte do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty ...

  Finanse publiczne 14.11.2016
  Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
  Projekty planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych są przekazywane przez kierownika jednostki oświatowej zarządowi samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji, o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Nie może to jednak nastąpić później niż 22 grudnia roku poprzedzającego ...

  Finanse publiczne 14.11.2016
  Zaciągnięcie zobowiązań szkoły ponad plan a naruszenie dyscypliny
  Artykuł 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi, że naruszeniem dyscypliny jest realizacja wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.Przekroczenie ...

  Finanse publiczne 14.11.2016
  Odprawy i nagrody jubileuszowe jako element projektu planu finansowego jsfp
  Ważnym elementem projektu planu finansowego są kwoty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.Nauczycielowi ...

  Finanse publiczne 31.07.2016
  Jak udokumentować wydatki na "zieloną szkołę"
  Poniesienie wydatków związanych z wypoczynkiem dziecka na "zielonej szkole" powinno być potwierdzone dokumentem (fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty itp.).Pracodawca przyznając i wypłacając pracownikom z ZFŚS dofinansowania do wypoczynku małoletnich dzieci może zastosować zwolnienie od podatku dochodowego wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof, jeśli pracownik złoży wniosek, ...

  Finanse publiczne 10.06.2016
  7 etapów zamknięcia ksiąg rachunkowych w likwidowanej jednostce oświatowej
  Procedura likwidacyjna jest skomplikowanym procesem. Pominięcie jednego z etapów może spowodować wstrzymanie całego postępowania. Jak zatem przeprowadzić prawidłową procedurę zamknięcia ksiąg rachunkowych w likwidowanej szkole?Likwidacja szkoły nie może być podyktowana wyłącznie względami ekonomicznymi. Decyzja o zamknięciu jednostki oświatowej powinna być oparta na szczegółowej ...

  Finanse publiczne 10.06.2016
  3 etapy sprawnego połączenia jednostek oświatowych w jeden zespół
  Po połączeniu jednostek oświatowych w nową jednostkę budżetową (zespół), od początku nowego roku szkolnego prowadzone będą księgi rachunkowe tylko dla utworzonego zespołu. Wiąże się to więc z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych łączonych oraz otwarcia ksiąg rachunkowych dla zespołu.Ustawa o systemie oświaty w art. 62 ust. 1 stanowi, że organ prowadzący szkoły ...

  Finanse publiczne 26.04.2016
  Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli
  Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli mają status środków „znaczonych”. W ich przypadku nie ma możliwości wydatkowania ich na inne niż prawnie przewidziane cele.Ustawa − Karta Nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębniane są środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa ...