Wszystkie artykuły

  Finanse publiczne 26.04.2016
  Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli
  Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli mają status środków „znaczonych”. W ich przypadku nie ma możliwości wydatkowania ich na inne niż prawnie przewidziane cele.Ustawa − Karta Nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębniane są środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa ...

  Finanse publiczne 09.03.2016
  Umorzenie zaległości podatkowej
  Umorzenie płatności podatku, odroczenie terminu płatności podatku, zapłata podatku na raty oraz odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej należą do tzw. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.Dotyczy to w szczególności: podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek ...

  Finanse publiczne 09.03.2016
  Potrącenie niepodatkowych należności budżetowych
  Potrącenie niepodatkowych należności budżetowych może nastąpić na wniosek zobowiązanego lub z urzędu, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Jednostka budżetowa, której zobowiązanie zostało potrącone z wierzytelności zobowiązanego, jest zobowiązana wpłacić równowartość wygasłego zobowiązania do właściwego organu w terminie 7 dni od dnia dokonania potrącenia.Niepodatkowe ...

  Finanse publiczne 09.03.2016
  Umorzenie należności długoterminowych
  Przedmiotem decyzji umorzeniowej mogą być również należności długoterminowe. Dokonując umorzeń takich należności, jednostki budżetowe powinny również pamiętać o rozliczeniu kont 226 „Długoterminowe należności budżetowe” oraz 840 „Rezerwy i rozliczenia między okresowe przychodów”.Długoterminowe należności budżetowe to takie należności, które są wymagalne po 12 ...

  Finanse publiczne 09.03.2016
  Zasady udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych
  Jednostki samorządu terytorialnego w wyjątkowych sytuacjach mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać płatności przypadających im należności. Decyzje w tej sprawie podejmowane są na podstawie uchwał rad gminy, rad powiatu i sejmików województw.Należności cywilnoprawne powstają w jednostkach budżetowych w wyniku zawartych umów w związku z wykonywaniem przez nie zadań ustawowych. ...

  Finanse publiczne 09.03.2016
  Dotację celową można przeznaczyć na finansowanie inwestycji dla osób fizycznych
  Zdaniem RIO w Kielcach finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzieleniu dotacji celowej, z budżetu gminy na koszty inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Jedna ze świętokrzyskich gmin zwróciła się do RIO w Kielcach o interpretację przepisów w zakresie dotacji celowej na finansowanie inwestycji przeznaczonej także dla osób fizycznych. ...

  Finanse publiczne 09.03.2016
  Planowanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli
  Kwestie dotyczące rozliczenia dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym, z uwzględnieniem wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych, powinna regulować uchwała organu stanowiącego gminy.Przepisy ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) nie wskazują sposobu ustalania liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli ...

  Finanse publiczne 14.01.2016
  Zasady umarzania należności publicznoprawnych
  Podstawę prawną umarzania publicznoprawnych niepodatkowych należności budżetowych stanowi art. 64 uofp. Do stosowania ulgi umorzenia jest właściwy organ (wymieniony w art. 61 uofp).Umorzenie możliwe jest wyłącznie na wniosek zobowiązanego (organ nie może działać z urzędu). Zakres zastosowania umorzenia uzależniony jest od zobowiązanego. Zasadą jest, że właściwy organ na wniosek ...

  Finanse publiczne 14.01.2016
  RIO o możliwości finansowania przez gminę wydawania gazetki lokalnej
  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu udzieliła wyjaśnień na pytanie jednej z gmin dotyczące finansowania przez JST gazetki lokalnej. Jej zdaniem do ustawowego zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne. W ocenie izby wydawanie przez gminy bądź finansowanie gazet jest możliwe wówczas, gdy wiąże się z uspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców. Warunek ten spełniają ...

  Finanse publiczne 26.11.2015
  Ściąganie opłat za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2016
  Od 1 stycznia 2016 r. gmina może zawrzeć porozumienie z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, dotyczące możliwości egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez jednoczesnego przekazania jej środków na wykonanie tych zadań.Właściwy organ gminy może wykonywać zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności ...