Wszystkie artykuły

  Finanse publiczne 22.10.2015
  Zmiany w gospodarce finansowej samorządów od 2016 r.
  Przyjęta 25 czerwca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw rozszerza zastosowania mechanizmu wspólnej obsługi w samorządach i gospodarce finansowej samorządów.Tworzenie wspólnej obsługi pozwoli na uzyskanie dużych oszczędności (m.in. w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, zmniejszenia kosztów), sprzyjać będzie poprawie jakości ...

  Finanse publiczne 22.10.2015
  Nowe zasady łączenia się samorządów od 2016r.
  Od 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji o samorządzie terytorialnym, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania i organizowania zadań, które gminy, powiaty i województwa samorządowe wykonują na rzecz obywateli. Zmienią się zasady łączenia się samorządów.Jednostki samorządu terytorialnego muszą przygotować się na kolejne zmiany, które wynikają z ustawy ...

  Finanse publiczne 20.05.2015
  Zaciąganie zobowiązań wieloletnich w JSFP
  Dyrektor samorządowej instytucji kultury jest, co do zasady, upoważniony do zaciągania zobowiązań wieloletnich czyli zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Warunkiem jest to, aby wydatki przypadające na dany rok były przewidziane w planie finansowym danego roku, pozostała część kosztów wieloletniej umowy była zaś objęta planami lat następnych. Zastrzeżenia w tym zakresie warto ...

  Finanse publiczne 24.04.2015
  Jednostka publiczna może zamienić dług czynszowy na inne świadczenie
  Czynsz należny jednostce publicznej można zamienić na inny rodzaj świadczenia zmniejszającego zobowiązanie. Jest to dopuszczalne zarówno od strony prawa cywilnego, jak i publicznego. Dyrektor zarządu mienia komunalnego zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii możliwości zamiany – za zgodą stron – długu czynszowego na ...

  Finanse publiczne 24.04.2015
  Obowiązek udostępnienia przygotowanej informacji publicznej
  Jeżeli nie istnieje konieczność wytworzenia nowych, nieistniejących dotychczas danych, nie można mówić o przetwarzaniu informacji publicznej. W takim przypadku jednostka nie może ograniczać do niej dostępu przez obowiązek wykazania interesu publicznego. Jest tak nawet, jeśli pozyskanie dokumentacji wymaga współpracy różnych komórek i jest czasochłonne.W ramach realizacji projektu ...

  Finanse publiczne 01.03.2015
  Rada gminy może zmniejszyć wynagrodzenia w jednostkach budżetowych
  Organ stanowiący samorządu może ustalić dochody i wydatki budżetu w innej wysokości, niż to przewiduje projekt organu wykonawczego. Dotyczy to także zmniejszenia wysokości wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych. Warunkiem jest jedynie to, aby zachowana została gwarancja zabezpieczenia środków na realizację wszystkich zadań oraz na obsługę deficytu i pokrycie ...

  Finanse publiczne 24.02.2015
  Wynajem pomieszczeń szkolnych na okres dłuższy niż 3 lata
  Szkoła może wynająć część budynku, na który został ustanowiony trwały zarząd, po zawiadomieniu o tym organu samorządowego. Jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata, wymagana jest jego zgoda. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej w jednym z podlaskich gimnazjów. W wystąpieniu pokontrolnym (pismo nr RIO.I.6002-5/14) ...

  Finanse publiczne 06.02.2015
  Czy powiat może obciążyć nabywcę kosztami wyceny lokalu
  Obowiązek oszacowania wartości sprzedawanej nieruchomości publicznej ciąży na organie samorządu terytorialnego. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w zakresie opracowań geodezyjnych oraz sporządzenia operatu szacunkowego nie mogą więc obciążać potencjalnego nabywcy.Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki jednego z podległych ...

  Finanse publiczne 30.01.2015
  Przejęcie przez urząd gminy zadań w zakresie dostarczania wody
  Likwidacja jednostki budżetowej zajmującej się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków i przejęcie tych zadań przez urząd gminy nie wiąże się z koniecznością zrywania dotychczasowych umów z odbiorcami usług. Ich stroną jest bowiem sama gmina, a nie kierownik przedsiębiorstwa.Ekspert współpracujący z resortem administracji i cyfryzacji, w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne ...

  Finanse publiczne 07.01.2015
  Chętne gminy nadal będą mogły egzekwować opłaty śmieciowe
  Wiosną 2015 roku gminy będą musiały przekazać akta dotyczące postępowań egzekucyjnych opłat śmieciowych naczelnikom urzędów skarbowych. Te z jednostek, które jednak będą chciały zachować uprawnienia windykacyjne i płynące z tego korzyści, będą mogły to zrobić – po podpisaniu porozumienia z fiskusem. Obowiązujący w 2014 roku art. 6qa ustawy śmieciowej wskazywał, że organem ...