Zasady udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

Data: 09-03-2016 r.

Jednostki samorządu terytorialnego w wyjątkowych sytuacjach mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać płatności przypadających im należności. Decyzje w tej sprawie podejmowane są na podstawie uchwał rad gminy, rad powiatu i sejmików województw.

Należności cywilnoprawne powstają w jednostkach budżetowych w wyniku zawartych umów w związku z wykonywaniem przez nie zadań ustawowych. Dokumentem ewidencjonowanym w księgach rachunkowych jednostki przy należnościach cywilnoprawnych są faktury (jeżeli kontrahentem jest podatnik VAT) lub rachunki (jeżeli kontrahent nie jest podatnikiem VAT).

 

Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych

Należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, przypadające:

  • państwowym jednostkom sektora finansów publicznych,
  • jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

mogą być umarzane lub ich spłata może być odraczana bądź rozkładana na raty.

Ewidencja księgowa umorzenia należności cywilnoprawnych

Umorzenie prowadzi do nieefektywnego wygaśnięcia długu, a jego skutki jednostka należąca do sektora publicznego musi odzwierciedlić w swoich księgach rachunkowych. Momentem ujęcia skutków wydanej decyzji powinien być miesiąc, w którym została wydana decyzja. Kierując się zasadą ostrożnej wyceny, jednostka posiadająca na dzień bilansowy przeterminowane należności powinna dokonać szczegółowej analizy sytuacji finansowej dłużnika i w uzasadnionym przypadku dokonać odpisu aktualizującego na pełną wartość przeterminowanych należności cywilnoprawnych.

Barbara Jarosz, główna księgowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38713 )
Array ( [docId] => 38713 )