Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Data: 09-08-2016 r.

Wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy możliwa jest, wyłącznie gdy przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownik nie wykorzystał przysługujących mu dni urlopu. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w czasie trwania stosunku pracy, także w sytuacji gdy bliski jest termin przedawnienia roszczenia pracownika o jego udzielenie.

W przypadku gdy z pracownikiem jest nawiązywana z tym samym pracodawcą nowa umowa o pracę, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej, a strony tak postanowią – nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Może być on wykorzystany podczas trwania kolejnej umowy (art. 172 § 3 kp).
Sposób obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika jest nieco odmienny od sposobu obliczania wynagrodzenia urlopowego. Po pierwsze, przy obliczaniu ekwiwalentu składniki miesięczne określone w stawce stałej przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.
Składniki zmienne, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przyjmuje się w wysokości średniej obliczonej z 3 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu. Oznacza to, że należy je zsumować, a następnie podzielić przez 3. W przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnych 3 poprzednich miesięcy, przyjmuje się wynagrodzenie faktycznie mu wypłacone w okresie zatrudnienia, dzieli przez liczbę dni pracy, a wynik mnoży przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach swojego rozkładu czasu pracy, w czasie urlopu.
Do obliczania ekwiwalentu stosuje się współczynnik urlopowy obliczany zgodnie ze wzorem:
(suma liczby dni w danym roku kalendarzowym) – (suma liczby przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) / 12 = współczynnik urlopowy

 

Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest on ustalany proporcjonalnie. We wskazanym rozporządzeniu, w § 18 określony został sposób obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zgodnie z którym należy:

  • obliczyć ekwiwalent za 1 dzień urlopu, tj. podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń stałych oraz zmiennych (średnich z 3 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu) przez współczynnik urlopowy,
  • obliczyć ekwiwalent za 1 godzinę urlopu, tj. podzielić otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez wartość dobowej normy czasu pracy,
  • obliczyć należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop tj. ekwiwalent za jedną godzinę urlopu pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin (art. 129 § 1 kp) zarówno dla pracowników zatrudnionych na pełen etat, jak i na część etatu. W tym drugim przypadku zmienia się wymiar czasu pracy pracownika, ale nie norma, dlatego przy obliczaniu ekwiwalentu stosuje się 8 godzin jako wartość dobowej normy czasu pracy.

Obliczanie ekwiwalentu

Przykład:

Pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31 marca 2014 r. pracownikowi pozostały 3 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Wyliczenie:

  • ekwiwalent za 1 dzień urlopu 2.500 zł / 20,83 (tj. współczynnik urlopowy) = 120,02 zł,
  • ekwiwalent za 1 godzinę urlopu 120,02 zł / 8 (dobowa norma czasu pracy) = 15,00 zł,
  • należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop (3 dni) 15,00 zł × (3 dni × 8 godz.) = 360 zł.
Maria Kucharska-Fiałkowska, specjalista ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39360 )
Array ( [docId] => 39360 )