Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 25.06.2020
  Czy radny dzielnicy jest chroniony?
  PYTANIE: Czy pracownik, który jest radnym dzielnicy podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy na podobnych zasadach jak radny gminy, radny powiatu lub sejmiku województwa (art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).ODPOWIEDŹ: ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Najczęściej przy obliczaniu stażu pracy wątpliwości budzi okres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym oraz sposób jego dokumentowania. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wskazany okres pracy, jeśli jest on potwierdzony odpowiednim dokumentem. Podstawowym jest zaświadczenie wydane przez urząd gminy, na której terenie znajdowało się gospodarstwo rolne.Ustawa o wliczaniu okresów pracy ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Klauzula o ochronie danych w ogłoszeniach o naborze na stanowiska
  Ważnym aspektem pomijanym w ogłoszeniach o naborze na stanowiska w sektorze publicznym jest brak klauzuli informacyjnej, o której mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Pracodawcy sektora publicznego zwykle zamykają treść ogłoszenia o naborze na treści wymaganej ustawowo, czy to w ustawie o pracownikach samorządowych, czy o służbie cywilnej.Treść ogłoszenia o naborze nie musi ...

  Kadry i płace w jsfp 25.02.2018
  PIT-11 przekazany przez emaila – wyłącznie za zgodą pracownika
  Żeby wysłać pracownikowi rozliczenie roczne PIT-11 drogą emailową, potrzebujemy jego zgody na taką drogę dostarczenia dokumentu. Przedstawiamy najnowszą interpretację Krajowej Informacji Skarbowej.Przekazanie pracownikowi informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy ...

  Kadry i płace w jsfp 25.01.2018
  Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę w szkołach niepublicznych
  Regulacje dotyczące nakazu pracy na umowę o pracę wejdą w życie od 1 września 2018 r. i dotyczą przedszkoli, szkół, placówek publicznych niesamorządowych i niepublicznych. Nowelizacja dotyczy wszystkich osób zatrudnianych na stanowisku nauczyciela. Zatem nawet na jedna godzinę należy zatrudnić nauczyciel na umowę o pracę.Nowość dla szkół nie samorządowych i niepublicznychW szkołach ...

  Kadry i płace w jsfp 31.10.2017
  Pracownik na urlopie rodzicielskim. Czy za 11 listopada i 6 stycznia trzeba udzielić dnia wolnego
  Pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim należy się przede wszystkim w tym okresie zasiłek macierzyński, który jest wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączenia dni wolnych od pracy. Stąd nie ma obowiązku udzielania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę pracownikom przebywającym na urlopie rodzicielskim.Jeżeli zaś chodzi o drugiego pracownika, ...

  Kadry i płace w jsfp 29.09.2017
  Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów
  Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany organizacyjne, które w etapach wygaszą kształcenie w gimnazjach. Poznaj zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów.Będą 3 etapy zakończenia nauki w gimnazjach: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r. W tych terminach dotychczasowe gimnazja mogą być przekształcone lub włączone ...

  Kadry i płace w jsfp 29.09.2017
  Zajęcie wypłacanych pracownikowi świadczeń socjalnych
  Świadczenia pochodzące z ZFŚS podlegają, co prawda, egzekucji do pełnej wysokości, ale wówczas, gdy zajęcie obejmuje „inne wierzytelności”, a nie wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek. Podstawą dokonania zajęcia należności pracowniczych jest odpowiedni tytuł egzekucyjny. Czytając tytuł, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, czego dotyczy. Jeżeli dotyczy wynagrodzenia za ...

  Kadry i płace w jsfp 28.06.2017
  Przy likwidacji jednostki trzeba skorygować odpis na ZFŚS
  W wypadku likwidacji oraz przekształcenia jednostki oświatowej należy dokonać wyrejestrowania pracowników i płatnika składek, na odpowiednich deklaracjach ZUS. Pracodawca, który w trakcie roku budżetowego przekazuje w całości lub części zakład pracy, jest zobowiązany do skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS. Warto również pamiętać o przeksięgowaniu wyniku finansowego jednostki.Szczególny ...

  Kadry i płace w jsfp 30.05.2017
  Pracownikowi, który przebywał na chorobowym a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje urlop
  Okres zatrudnienia warunkujący nabycie prawa do urlopu należy rozumieć nie jako czas rzeczywistego świadczenia pracy, ale jako okres faktycznego trwania stosunku pracy. Do okresu tego wlicza się zatem okres niewykonywania pracy tj. okres pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, okres urlopu wypoczynkowego i innych określonych w przepisach prawa pracy ...