Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 25.01.2018
  Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę w szkołach niepublicznych
  Regulacje dotyczące nakazu pracy na umowę o pracę wejdą w życie od 1 września 2018 r. i dotyczą przedszkoli, szkół, placówek publicznych niesamorządowych i niepublicznych. Nowelizacja dotyczy wszystkich osób zatrudnianych na stanowisku nauczyciela. Zatem nawet na jedna godzinę należy zatrudnić nauczyciel na umowę o pracę.Nowość dla szkół nie samorządowych i niepublicznychW szkołach ...

  Kadry i płace w jsfp 31.10.2017
  Pracownik na urlopie rodzicielskim. Czy za 11 listopada i 6 stycznia trzeba udzielić dnia wolnego
  Pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim należy się przede wszystkim w tym okresie zasiłek macierzyński, który jest wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączenia dni wolnych od pracy. Stąd nie ma obowiązku udzielania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę pracownikom przebywającym na urlopie rodzicielskim.Jeżeli zaś chodzi o drugiego pracownika, ...

  Kadry i płace w jsfp 29.09.2017
  Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów
  Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany organizacyjne, które w etapach wygaszą kształcenie w gimnazjach. Poznaj zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów.Będą 3 etapy zakończenia nauki w gimnazjach: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r. W tych terminach dotychczasowe gimnazja mogą być przekształcone lub włączone ...

  Kadry i płace w jsfp 29.09.2017
  Zajęcie wypłacanych pracownikowi świadczeń socjalnych
  Świadczenia pochodzące z ZFŚS podlegają, co prawda, egzekucji do pełnej wysokości, ale wówczas, gdy zajęcie obejmuje „inne wierzytelności”, a nie wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek. Podstawą dokonania zajęcia należności pracowniczych jest odpowiedni tytuł egzekucyjny. Czytając tytuł, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, czego dotyczy. Jeżeli dotyczy wynagrodzenia za ...

  Kadry i płace w jsfp 28.06.2017
  Przy likwidacji jednostki trzeba skorygować odpis na ZFŚS
  W wypadku likwidacji oraz przekształcenia jednostki oświatowej należy dokonać wyrejestrowania pracowników i płatnika składek, na odpowiednich deklaracjach ZUS. Pracodawca, który w trakcie roku budżetowego przekazuje w całości lub części zakład pracy, jest zobowiązany do skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS. Warto również pamiętać o przeksięgowaniu wyniku finansowego jednostki.Szczególny ...

  Kadry i płace w jsfp 30.05.2017
  Pracownikowi, który przebywał na chorobowym a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje urlop
  Okres zatrudnienia warunkujący nabycie prawa do urlopu należy rozumieć nie jako czas rzeczywistego świadczenia pracy, ale jako okres faktycznego trwania stosunku pracy. Do okresu tego wlicza się zatem okres niewykonywania pracy tj. okres pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, okres urlopu wypoczynkowego i innych określonych w przepisach prawa pracy ...

  Kadry i płace w jsfp 31.03.2017
  Przeliczenie etatów na potrzeby wpłat na PFRON
  
Do potrzeb ustalenia obowiązku wpłat na PFRON, określając stan zatrudnienia, należy brać pod uwagę cały miesiąc oraz przeliczać etaty cząstkowe na pełny wymiar czasu pracy, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Jednostki oświatowe mają obowiązek składania comiesięcznych deklaracji w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu e-PFRON2 oraz wpłacania należności ...

  Kadry i płace w jsfp 31.03.2017
  Reforma oświatowa - ograniczenie zatrudnienia dla nauczyciela
  Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w wyniku reformy oświatowej w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia.Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć ...

  Kadry i płace w jsfp 18.02.2017
  Premie i nagrody w podstawie trzynastki
  Kwestią premii i nagród zajmował się już Sąd Najwyższy, w kontekście zaliczania ich do podstawy wymiaru świadczeń z tytułu urlopu wypoczynkowego. Orzeczenia te są jednak ważne i przy ustalaniu trzynastek.Aby w ogóle nabyć prawo do „trzynastki”, pracownik jednostki publicznej musi efektywnie przepracować minimum pół roku. Zasadniczo każde zwolnienie, niezależnie od przyczyny, ...

  Kadry i płace w jsfp 18.02.2017
  Wynagrodzenie zasadnicze jako podstawa wymiaru trzynastki
  W pierwszej kolejności do podstawy wymiaru trzynastki należy zaliczyć wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Płaca zasadnicza jest obligatoryjnym elementem każdego wynagrodzenia. Inne należności ze stosunku pracy są fakultatywne – mogą, lecz nie muszą być wprowadzone do treści stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I PK 157/07).Na równi ...