Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 07.11.2016
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – jak funkcjonuje w jednostce oświatowej
  Środkami pozabudżetowymi jednostki budżetowej są środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek przechowywania na wyodrębnionym rachunku bankowym środków ZFŚS wynika z przepisu art. 12 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ewidencja ich dokonywana jest na koncie 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”. Zapisy na koncie 135 dokonywane ...

  Kadry i płace w jsfp 29.08.2016
  Zwolnienie pracownika na bezpłatnym urlopie
  Długotrwały bezpłatny urlop może być powodem wytypowania pracownika do wypowiedzenia stosunku pacy w ramach zwolnień grupowych. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kryterium doboru do zwolnień w postaci długotrwałego urlopu bezpłatnego nie narusza przepisów.Uzasadniając wyrok, SN wskazał, że podane pracownikowi powody zwolnienia z pracy zawarte w piśmie o wypowiedzeniu powinny być ...

  Kadry i płace w jsfp 17.08.2016
  Kiedy nie ma obowiązku zwrotu kosztów planowanej podróży podczas urlopu
  Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów podróży planowanej przez pracownika jeśli nie udzielił mu urlopu. Taki obowiązek istnieje wyłącznie w przypadku odwołania z urlopu. Wydatki jednostki z tego tytułu należy ująć w paragrafie 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń".Planowanie urlopów na rok kalendarzowy jest obowiązkiem pracodawcy, chyba że związki zawodowe działające ...

  Kadry i płace w jsfp 09.08.2016
  Jaki wymiar urlopu dla osoby niepełnosprawnej
  Pracownik o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – umiarkowanym lub znacznym ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu 1 roku od zaliczenia do wskazanego stopnia niepełnosprawności (art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), czyli od daty wydania orzeczenia ...

  Kadry i płace w jsfp 09.08.2016
  Przerwanie urlopu wypoczynkowego - 8 przypadków
  Bieg rozpoczętego urlopu może zostać przerwany, tylko w przypadku gdy pracownik zachoruje, zostanie odosobniony w związku z chorobą zakaźną, korzysta z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego , a także w przypadku odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego ...

  Kadry i płace w jsfp 09.08.2016
  Wynagrodzenie urlopowe dla pracownika jsfp
  Urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym. Zgodnie z art. 172 kp w czasie urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe w takiej wysokości, w jakiej otrzymywałby je, gdyby pracował. Jeśli w skład wynagrodzenia wchodzą zmienne składniki, ich wysokość może być obliczana na podstawie wynagrodzenia z 3 ostatnich miesięcy, a w przypadku znacznego wahania ich wysokości – z 12 miesięcy.Wynagrodzenie ...

  Kadry i płace w jsfp 09.08.2016
  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  Wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy możliwa jest, wyłącznie gdy przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownik nie wykorzystał przysługujących mu dni urlopu. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w czasie trwania stosunku pracy, także w sytuacji gdy bliski jest termin przedawnienia roszczenia pracownika o jego udzielenie.W przypadku gdy z pracownikiem jest nawiązywana z tym samym pracodawcą ...

  Kadry i płace w jsfp 09.08.2016
  Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego cząstkowego
  Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w części odpowiadającej 1/12 jego wymiaru, który przysługiwał mu będzie po przepracowaniu roku. Zwykle jest to wymiar 20 dni, a część przypadająca po każdym miesiącu to 1,66 dnia pracy. Dla pełnoetatowca będzie to 1 pełny, 8-godzinny dzień pracy, 5 godzin i 17 minut.Przepisy nie ...

  Kadry i płace w jsfp 31.07.2016
  Co można wliczyć pracownikowi do uprawnień związanych z odprawą emerytalną
  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ...

  Kadry i płace w jsfp 10.06.2016
  Dane osobowe – czyli jakie
  Jak wskazuje art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe są to wszelkie informacje. Pojęcie "informacja" nie zostało zdefiniowane w porządku prawnym. Należy więc posługiwać się słownikowym rozumieniem tego słowa. Poprzez informację należy rozumień wszelkie wiadomości, przekazy, komunikaty, niezależnie od formy przekazu: ustnej, pisemnej, wizualnej, itd.Określenie „wszelkie ...