Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 10.06.2016
  Przy likwidacji jednostki trzeba skorygować odpis na ZFŚS
  W wypadku likwidacji oraz przekształcenia jednostki oświatowej należy dokonać wyrejestrowania pracowników i płatnika składek, na odpowiednich deklaracjach ZUS. Pracodawca, który w trakcie roku budżetowego przekazuje w całości lub części zakład pracy, jest zobowiązany do skorygowania naliczonego odpisu podstawowego w roku.Szczególny sposób naliczania odpisu na ZFŚS zawarty jest w ...

  Kadry i płace w jsfp 10.06.2016
  Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2016 roku
  Do 31 sierpnia należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom. W 2016 r. wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1093,93 zł. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny oraz na część etatu, kwota ta będzie proporcjonalna do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku ...

  Kadry i płace w jsfp 14.01.2016
  Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela
  Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat po przepracowaniu trzech lat. Dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % (art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela).Jeśli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy to do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Do okresów ...

  Kadry i płace w jsfp 14.01.2016
  Prawo do emerytury pomostowej pracownika jsfp
  W myśl natomiast art. 25 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który zasadniczo ...

  Kadry i płace w jsfp 14.01.2016
  Nowe kody tytułu ubezpieczenia i odpis na ZFŚS w 2016 roku
  W 2016 roku w dokumentacji ubezpieczeniowej pojawił nowy kod świadczenia przerwy 329 a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały na niezmienionym poziomie z 2011 roku.W 2016 roku w dokumentacji ubezpieczeniowej pojawił nowy kod świadczenia przerwy 329– podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Wprowadzona zostanie również zmodyfikowana ...

  Kadry i płace w jsfp 14.01.2016
  Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 roku
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest swoistą premia za świadczenie pracy. Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy okresu pełnego roku. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy.Ważne w tym przypadku jest, że mówiąc o ...

  Kadry i płace w jsfp 14.01.2016
  Urlop rodzicielski – nowe zasady od 1 stycznia 2016 r.
  Dotychczasowy urlop wynoszący 6 lub 8 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, zniknął z Kodeksu pracy. Jednak o te wymiary został wydłużony urlop rodzicielski.  W 2016 roku wymiar tego urlopu wynosi: 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie. W związku z rezygnacją ...

  Kadry i płace w jsfp 14.01.2016
  W 2016 roku nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony
  Od 2016 roku obowiązują nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony. Przepisy wejdą w życie 22 lutego 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, na czym polegają zmiany, kogo dotyczą i kiedy zaczną obowiązywać.Według nowelizacji Kodeksu pracy, co do zasady, umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres ...

  Kadry i płace w jsfp 26.11.2015
  Minimalne wynagrodzenie 2016
  Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1.850 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku). W związku z tym konieczne jest sprawdzenie, czy u pracodawcy występują przypadki, w których należy dokonać podwyższenia wynagrodzenia.Należy pamiętać, że zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia ...

  Kadry i płace w jsfp 26.11.2015
  Oskładkowanie umów zleceń 2016
  Początek roku 2016 to także zmiany dotyczące oskładkowania umów zleceń. W zakresie zawierania umów zlecenia z własnymi pracownikami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, nadal będą obowiązywały pełne składki od wartości zawartej umowy cywilnoprawnej. Inaczej natomiast sytuacja będzie wyglądała w przypadku, gdy wykonawca zlecenia nie jest pracownikiem i uzyskuje dochodów z ...