Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 26.11.2015
  Elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2016 roku
  Od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia lekarskie, czyli zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, pobycie w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogło być wystawione nie tylko w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA.Forma papierowa będzie mogła być stosowana tylko do końca 2017 ...

  Kadry i płace w jsfp 02.04.2015
  Osoba zastępująca wójta powinna stosować klauzulę „z upoważnienia”
  Zastępca wójta wykonuje zadania w imieniu organu wykonawczego. Wszelkie dokumenty powinien więc opatrywać oznaczeniem „z upoważnienia”. Wyjątkiem są sytuacje określone w ustawie o samorządzie gminnym jako przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta. W takich okolicznościach wszelkie akty zastępca podpisuje bezpośrednio jako wójt.Regionalna Izba Obrachunkowa ...

  Kadry i płace w jsfp 26.01.2015
  Informację o zmianach godzin pracy należy ująć w aktach pracownika
  Jeżeli wniosek pracownika dotyczy zmiany ustalonych w przepisach zakładowych godzin pracy, powinien zostać włączony do części B akt osobowych. W dokumentacji tej należy również zawrzeć informację o zwolnieniach od pracy w celu wykonywania czynności związkowych.W aktach osobowych zamieszcza się wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, stosowania ...

  Kadry i płace w jsfp 07.01.2015
  Będzie wyższy dodatek za wysługę lat dla funkcjonariuszy
  W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy. Zmiany w poszczególnych przepisach mają wejść w życie w pierwszych miesiącach 2015 roku – z naliczeniem od pierwszego stycznia. Nowe przepisy mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w służbie. Zmiany zasad naliczania dodatku za wysługę ...

  Kadry i płace w jsfp 29.12.2014
  Zatrudnienie urzędnika w ramach umowy na zastępstwo a ocena okresowa
  Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo, o ile jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym, również podlega ocenie okresowej. Ustawa o pracownikach samorządowych, w stosunku do pracowników zatrudnionych na zastępstwo na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych, wprowadza tylko jedno odstępstwo – możliwość zatrudnienia bez przeprowadzenia ...

  Kadry i płace w jsfp 29.12.2014
  Okres wypowiedzenia pracownika samorządowego można wydłużyć
  W przypadku pracownika samorządowego zastosowanie dłuższego okresu wypowiedzenia niż przewidziany przepisami jest możliwe w sytuacji, gdy dłuższy okres wypowiedzenia jest dla pracownika korzystniejszy.Zgodnie z art. 36 § 5 Kodeksu pracy istnieje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia, lecz wyłącznie w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością ...

  Kadry i płace w jsfp 02.09.2014
  Rozliczenie delegacji przy braku dokumentów potwierdzających wydatki
  Kiedy pracownik z jakiegoś powodu nie może przedłożyć pracodawcy dokumentów potwierdzających poniesienie określonych kosztów związanych z podróżą służbową, pracodawca może rozliczyć mu delegację na podstawie pisemnego oświadczenia.Generalnie rozliczenie kosztów delegacji pracownika za każdym razem odbywa się na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów potwierdzających ...

  Kadry i płace w jsfp 11.08.2013
  Pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop
  Decyzja co do okresu wykorzystania urlopu powinna zapaść za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy. Pracownik nie może samowolnie rozpocząć urlopu, choćby miał się przedawnić lub upłynąć termin, do którego powinien być udzielony. Natomiast pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop.Kodeks pracy wskazuje sytuacje, które mogą spowodować przesunięcie urlopu lub jego przerwanie ...

  Kadry i płace w jsfp 25.07.2013
  Pracodawca musi zadbać o różnicowanie świadczeń z ZFŚS
  Wzmożone kontrole ZUS sprawiają, że jednostki dla własnego bezpieczeństwa powinny wprowadzić zasadę różnicowania świadczeń z ZFŚS. Brak różnicowania może skutkować żądaniem zapłaty składek z tytułu niespełnienia warunków do zwolnienia. Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek został określony w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ...

  Kadry i płace w jsfp 24.07.2013
  Przejęcie pracowników po likwidowanych jednostkach
  Tak jak likwidacja jednego pracodawcy może oznaczać konieczność przejęcia pracowników przez drugiego pracodawcę, tak i reorganizacja zadań połączona z zamknięciem danej jednostki może spowodować zwolnienie całej lub większości kadry. Kiedy pracownicy likwidowanej jednostki muszą zostać przejęci, a kiedy nie?Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, na stanowiskach innych niż urzędnicze, ...