Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 24.07.2013
  Pracownicy podnoszący kwalifikacje mają prawo do dodatkowych świadczeń
  Urlop szkoleniowy i dodatkowe świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych to zagadnienia, które w zakresie szkoleń pracowniczych budzą najwięcej kontrowersji. Wiąże się to m.in. z tym, że zarówno urlop, jak i zwolnienie z całości lub części dnia pracy są obowiązkowe, jeżeli nauka odbywa się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.Pracodawca ma obowiązek ułatwiać ...

  Kadry i płace w jsfp 17.07.2013
  Główna księgowa nie może zastępować kierownika jednostki
  Kierownik nie powinien wyznaczać głównej księgowej do zastępowania go w razie nieobecności, gdyż gospodarka finansowa jednostki zostałaby pozbawiona kontroli. Jeżeli jednak dojdzie do takiej sytuacji, wówczas główna księgowa powinna zlecić wykonywanie zadań z zakresu księgowości innemu pracownikowi.Osobą wyznaczoną do zastępowania kierownika jednostki nie powinien być główny ...

  Kadry i płace w jsfp 11.07.2013
  W podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić premie wynikowe
  Wypłata za godziny nadliczbowe czy dodatek stażowy to elementy, które należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Nie można również zapominać, że takim elementem są premie wynikowe. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy zaliczyć wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, czyli w praktyce wszelkie wypłaty wykonywane przez pracodawcę, które zarazem nie ...

  Kadry i płace w jsfp 03.07.2013
  Awans pracowników w samorządach będzie się odbywał w ramach tej samej grupy
  Zablokowany będzie prosty awans pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze, natomiast możliwe będzie awansowanie urzędników na stanowiska kierownicze. Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych wprowadza poważne zmiany w systemie awansów. Ma zacząć obowiązywać od września 2013 roku.Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych z 10 maja 2013 r. wprowadziła zmodyfikowaną ...

  Kadry i płace w jsfp 01.07.2013
  Potrącenie z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą
  Dokonywanie z wynagrodzeń potrąceń naruszających ustanowione kwoty wolne jest niedozwolone (nawet za zgodą podwładnego) i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Niekiedy ujmowanie z pensji pracownikowi należności musi odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą podwładnego.Na mocy art. 87 § 1 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki ...

  Kadry i płace w jsfp 01.07.2013
  Potrącenia z pensji tylko w ograniczonym zakresie
  Potrącenia z pensji mogą być dokonywane: w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia, a w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości 1/2 wynagrodzenia.W razie zbiegu potrąceń z różnych tytułów, potrącenia kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne ...

  Kadry i płace w jsfp 25.06.2013
  Za niewypłacenie nagrody jubileuszowej pracodawcy grozi kara
  Pracodawca samorządowy jest zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikom, którzy uzyskali do niej prawo. Jeśli tego nie zrobi, narazi się na wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Dlatego szef, który nie wypłaci „jubileuszówki” w odpowiednim terminie, powinien liczyć się z otrzymaniem kary. Może ona opiewać nawet na 30 tys. zł.Pracownik samorządowy nabywa prawo do ...

  Kadry i płace w jsfp 11.06.2013
  Odprawa emerytalna w razie rozwiązania stosunku pracy
  Jeśli pracownik w wieku przedemerytalnym rozwiązuje umowę o pracę z przyczyn osobistych to nie otrzyma prawa do odprawy emerytalnej. Pracownicy, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z kodeksu pracy, są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnegoUbezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura ...

  Kadry i płace w jsfp 02.06.2013
  Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku
  Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.Wysokość świadczenia urlopowego należy obliczyć biorąc pod uwagę zmieniony wymiar czasu pracy w proporcji do okresu zatrudnienia w poszczególnych wymiarach w trakcie ...

  Kadry i płace w jsfp 02.06.2013
  Pracownik samorządowy za dodatkową pracę może otrzymać dodatek specjalny
  Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych przewidują, że pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.W kwestii przyznawania dodatków specjalnych istotne jest nie to, czy zwiększono obowiązki albo czy powierzono dodatkowe zadania, ale to czy takie zwiększenie, czy powierzenie następuje ...