Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 18.02.2017
  Ewidencja przy zastosowaniu kasy fiskalnej w 2017 roku
  W 2017 roku zwolnienie obejmuje większość usług w zakresie edukacji (PKWiU 85), świadczonych usług nie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Bez znaczenia jest forma, w jakiej otrzymywane są opłaty, np. fakt, że pobiera je w gotówce.Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu ...

  Podatki w sektorze publicznym 17.08.2016
  Obowiązkowa centralizacja VAT w samorządach od 1 stycznia 2017 r.
  Od 1 października 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, oznacza to, że od tego dnia można przechodzić już na wspólny model rozliczeń VAT. Poznaj szczegóły.Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko ministrowi finansów oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego ...

  Podatki w sektorze publicznym 10.06.2016
  Umorzonych zasiłków i dodatków nie ujmujemy w PIT-8C
  Zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w informacji PIT-8C nie należy wykazywać przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ustawy. Organy podatkowe zajęły też stanowisko co do wykazywania umorzonych zasiłków pielęgnacyjnych w PIT-8C, uznając, że kwot tych nie wykazuje się w tej informacji.Kwoty z tytułu umorzonych w całości lub części nienależnie ...

  Podatki w sektorze publicznym 10.06.2016
  Przedawnienie odsetek od nienależnych świadczeń
  Od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego stała się ostateczna.Do zasad ewidencji odsetek od należności przypisanych, a niewpłaconych zastosowanie mają ogólne przepisy ustawy o rachunkowości. ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.04.2016
  Dokumentowanie obrotu nieruchomościami
  Dostawy nieruchomości dokonywane przez JSFP, będące czynnymi podatnikami VAT powinny być dokumentowane fakturami. Wyjątek od tej zasady dotyczy dostaw nieruchomości dokonywanych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w takich przypadkach faktury muszą być wystawiane tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ustawy o VAT). Warunkiem jest jednak, aby takie ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.04.2016
  Zwolnienie od VAT dostawy budynków i budowli
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części – czyli dostawa budynków, budowli lub ich części, które nie zostały dotychczas po raz pierwszy zasiedlone lub od których pierwszego zasiedlenia nie upłynęły 2 lata.Zwolnienie to przysługuje pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek: pierwszą z nich jest, ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.04.2016
  Dostawa budynku przy oddaniu w użytkowanie wieczyste
  Artykułu 29a ust. 8 ustawy o VAT nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.    Jeżeli dostawie budynku, budowli lub ich części towarzyszy ustanowienie prawa wieczystego użytkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego (w szczególności ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.04.2016
  Podstawa opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości
  W przypadku dokonywania przez jednostkę dostawy nieruchomości za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy.Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą sprzedający otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy – włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.04.2016
  Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
  Opodatkowaniu VAT nie podlega oddawanie w trwały zarząd przez właściwe jednostki (w szczególności przez starostów, ale również przez Wojskową Agencję Mieszkaniową) nieruchomości, stanowiących własność skarbu Państwa. Wątpliwości istnieją w przypadku oddawania przez właściwe jednostki (organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego) w trwały zarząd nieruchomości, stanowiących ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.11.2015
  Ordynacja podatkowa – co zmieni się od stycznia 2016 roku
  Kierownicy jednostek również są podatnikami, którzy powinni przeanalizować niektóre z ponad 170 nowych regulacji, które wprowadza od 1 stycznia 2016 r. opublikowana 20 listopada 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą m.in. korekty deklaracji podatkowych, które nie będą wymagać pisemnego uzasadnienia, czy możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą.Ustawa zmieniająca ...