Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 17.12.2014
  Najem pomieszczeń szkolnych - opłaty za media w podstawie opodatkowania VAT
  Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując stawkę właściwą dla usługi głównej. Do dyrektora katowickiej Izby Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej stawki ...

  Podatki w sektorze publicznym 11.08.2013
  Niewłaściwa stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości gminnych
  Prawo własności nieruchomości, jako podstawowe i podlegające najszerszej ochronie prawnej, daje swobodę w dysponowaniu tym mieniem. Jednak w przypadku jednostek sektora finansów publicznych swoboda ta nie jest absolutna, gdyż obrót musi odbywać się w granicach i formach określonych przepisami prawa. Podstawową regulacją prawną w tej kwestii jest ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.08.2013
  Elementy faktury korygującej
  Przepisy wyróżniają kilka rodzajów dowodów korygujących w zależności od tego, w jakiej sytuacji są wystawiane. Ich treść będzie się zatem nieco różniła w przypadku udzielenia rabatu (tzw. faktura korygująca rabatowa), zwrotu towarów i kwot nienależnych oraz zwrotu zaliczki (przedpłaty, zadatku czy raty), podwyższenia ceny czy stwierdzenia pomyłki.Można wskazać dwa sposoby wystawiania ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.08.2013
  Faktury korygujące rozliczane w drodze korekty deklaracji
  Niektóre dokumenty korygujące podatnik powinien rozliczać przez korektę samej deklaracji VAT, w której zostały uwzględnione korygowane faktury pierwotne. Dotyczy to dowodów podwyższających kwotę podatku należnego wykazanego na fakturze źródłowej. Chodzi tu o przypadki, gdy konieczność korekty jest konsekwencją błędu popełnionego przy wystawieniu faktury pierwotnej (a zatem nie ...

  Podatki w sektorze publicznym 25.07.2013
  Zwolnienie z VAT nieruchomości gminy
  Ustalenie podstawy opodatkowania to główny problem jednostek samorządowych przy sprzedaży nieruchomości gminy. Może się okazać np. że grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia z VAT, również jest nim objęty.Podstawowa stawka VAT wynosi 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT), z zastrzeżeniem art. 146a pkt 1, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – wynosi 23%.Ustawodawca ...

  Podatki w sektorze publicznym 22.07.2013
  Podatek od nieruchomości komunalnych
  Jak wyjaśnił minister finansów obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielu (posiadaczu samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkowniku wieczystym gruntów – wynika z pisma ministra finansów z 25 czerwca 2013 r (PL/LS/833/50/SIA/13/RD-63051).Od nieruchomości stanowiących własność gminy nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegającym ...

  Podatki w sektorze publicznym 22.07.2013
  Jednostka może odliczyć VAT od zakupów
  Podatnik ma prawo do odliczenia podatku związanego z zakupami, których dokonał jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych. Zasady te nie dotyczą jednak JST, które status podatnika nabierają dopiero w wyniku wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.Czynności JST w ramach jej statutowych działań, za które nie pobiera ona żadnej odpłatności, nie wykazuje ...

  Podatki w sektorze publicznym 16.07.2013
  Gmina nie zapłaci VAT od wynajmu pokoi
  Świadczenie usług polegające na wynajmie pokoi w ośrodku wypoczynkowym na cele gminne odbywa się w związku z wykonywanymi zadaniami publicznymi. Zatem gmina nie ma obowiązku naliczania VAT od wynajmu pokoi (IPTPP2/443-96/13-7/PR).Izba skarbowa analizowała sprawę zarejestrowanego, czynnego, podatnika VAT - gminy, która jest właścicielem ośrodka wypoczynkowego, na terenie którego znajdują ...

  Podatki w sektorze publicznym 12.07.2013
  Nieruchomości należące do gminy mogą być zwolnione z VAT
  Ustalenie podstawy opodatkowania i zastosowanie właściwej stawki to główne problemy jednostek przy sprzedaży nieruchomości. Może się okazać np. że grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia z VAT, również jest nim objęty.Ustawodawca dla sprzedaży nieruchomości zabudowanych przewidział szczególny sposób ustalenia podstawy opodatkowania (w art. 29 ust. 5 ustawy o VAT). ...

  Podatki w sektorze publicznym 11.07.2013
  Podatnikiem VAT jest gmina, a nie jednostki budżetowe
  Jednostki budżetowe, takie jak szkoła lub dom kultury nie działają niezależnie od gminy i nie mogą być samodzielnymi podatnikami VAT – tak rozstrzygnął w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny (I FPS 1/13).Szkoła, dom kultury czy inne jednostki podległe gminie nie są podatnikami VAT, gdyż nie wykonują zleconych im czynności w imieniu i na rzecz gminy. Nie mogą więc posiadać NIP, ...