Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 01.08.2013
  Faktury korygujące rozliczane w drodze korekty deklaracji
  Niektóre dokumenty korygujące podatnik powinien rozliczać przez korektę samej deklaracji VAT, w której zostały uwzględnione korygowane faktury pierwotne. Dotyczy to dowodów podwyższających kwotę podatku należnego wykazanego na fakturze źródłowej. Chodzi tu o przypadki, gdy konieczność korekty jest konsekwencją błędu popełnionego przy wystawieniu faktury pierwotnej (a zatem nie ...

  Podatki w sektorze publicznym 25.07.2013
  Zwolnienie z VAT nieruchomości gminy
  Ustalenie podstawy opodatkowania to główny problem jednostek samorządowych przy sprzedaży nieruchomości gminy. Może się okazać np. że grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia z VAT, również jest nim objęty.Podstawowa stawka VAT wynosi 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT), z zastrzeżeniem art. 146a pkt 1, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – wynosi 23%.Ustawodawca ...

  Podatki w sektorze publicznym 22.07.2013
  Podatek od nieruchomości komunalnych
  Jak wyjaśnił minister finansów obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielu (posiadaczu samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkowniku wieczystym gruntów – wynika z pisma ministra finansów z 25 czerwca 2013 r (PL/LS/833/50/SIA/13/RD-63051).Od nieruchomości stanowiących własność gminy nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegającym ...

  Podatki w sektorze publicznym 22.07.2013
  Jednostka może odliczyć VAT od zakupów
  Podatnik ma prawo do odliczenia podatku związanego z zakupami, których dokonał jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych. Zasady te nie dotyczą jednak JST, które status podatnika nabierają dopiero w wyniku wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.Czynności JST w ramach jej statutowych działań, za które nie pobiera ona żadnej odpłatności, nie wykazuje ...

  Podatki w sektorze publicznym 16.07.2013
  Gmina nie zapłaci VAT od wynajmu pokoi
  Świadczenie usług polegające na wynajmie pokoi w ośrodku wypoczynkowym na cele gminne odbywa się w związku z wykonywanymi zadaniami publicznymi. Zatem gmina nie ma obowiązku naliczania VAT od wynajmu pokoi (IPTPP2/443-96/13-7/PR).Izba skarbowa analizowała sprawę zarejestrowanego, czynnego, podatnika VAT - gminy, która jest właścicielem ośrodka wypoczynkowego, na terenie którego znajdują ...

  Podatki w sektorze publicznym 12.07.2013
  Nieruchomości należące do gminy mogą być zwolnione z VAT
  Ustalenie podstawy opodatkowania i zastosowanie właściwej stawki to główne problemy jednostek przy sprzedaży nieruchomości. Może się okazać np. że grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia z VAT, również jest nim objęty.Ustawodawca dla sprzedaży nieruchomości zabudowanych przewidział szczególny sposób ustalenia podstawy opodatkowania (w art. 29 ust. 5 ustawy o VAT). ...

  Podatki w sektorze publicznym 11.07.2013
  Podatnikiem VAT jest gmina, a nie jednostki budżetowe
  Jednostki budżetowe, takie jak szkoła lub dom kultury nie działają niezależnie od gminy i nie mogą być samodzielnymi podatnikami VAT – tak rozstrzygnął w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny (I FPS 1/13).Szkoła, dom kultury czy inne jednostki podległe gminie nie są podatnikami VAT, gdyż nie wykonują zleconych im czynności w imieniu i na rzecz gminy. Nie mogą więc posiadać NIP, ...

  Podatki w sektorze publicznym 09.07.2013
  SP ZOZ użytkując budynek JST jest podatnikiem podatku od nieruchomości
  Jeżeli gmina przekazała budynek na cele działalności zakładu opieki zdrowotnej (np. na podstawie umowy użyczenia), SP ZOZ w zakresie użytkowania takiej nieruchomości jest traktowany jako jej posiadacz. Musi więc w tym przypadku zapłacić podatek od nieruchomości.SP ZOZ-y samodzielnie gospodarują nieruchomościami przekazanymi im przez samorządy w nieodpłatne użytkowanie – tak wynika ...

  Podatki w sektorze publicznym 03.07.2013
  Wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny bez opodatkowania VAT
  Najem stanowi świadczenie usługi, czyli czynność podlegającą opodatkowaniu VAT (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Nie oznacza to jednak, że każdy wynajmujący musi odprowadzać podatek z tego tytułu.Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.07.2013
  Faktury wewnętrzne przy WNT
  Do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów może być faktura wystawiana przez sprzedawcę. Obliczone na jej podstawie kwoty podatku VAT podatnik ma prawo bezpośrednio ująć w ewidencji VAT-u, a następnie wykazać w deklaracji. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie.Od 1 stycznia 2013 r. wystawianie faktur wewnętrznych, w tym faktur wewnętrznych dokumentujących import usług, nie ...