Nowe sprawozdanie budżetu państwa za 2018 rok

Data: 17-11-2016 r.

Ministerstwo Finansów 18 października 2016 r. opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont. Wprowadzono nowy rodzaj sprawozdania i rozszerzono sprawozdanie finansowe o informację dodatkową. Jej zakres wskazany zostanie w załączniku do rozporządzenia. 

Dzięki wprowadzeniu informacji dodatkowej jednostki objęte rozporządzeniem będą miały możliwość ujawniania w sposób usystematyzowany informacji na temat zdarzeń, które zachodziły jednostce w danym roku. Część z tych informacji była dotychczas wykazywana jako informacje uzupełniające czy objaśnienia dołączane do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (tj. do rachunku zysków i strat czy też do bilansu).

 

Nałożono – analogicznie jak to ma miejsce w przypadku bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – obowiązek sporządzania bilansu budżetu państwa. Dlatego wprowadzono nowy rodzaj sprawozdania, którego zakres informacji został określony w proponowanym załączniku nr 7 do rozporządzenia. Wprowadzenie tego obowiązku podyktowane jest m.in. tym, że Komisja Europejska prowadzi prace przygotowawcze, których efektem ma być harmonizacja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego w całej Unii Europejskiej. Harmonizacja ta ma polegać na opracowaniu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (EPSAS).

Celem wprowadzenia EPSAS ma być zwiększenie przejrzystości finansów publicznych i porównywalności sprawozdań finansowych krajów członkowskich. Pierwszym etapem wdrożenia tych prac ma być – zakładane przez EUROSTAT – przygotowanie przez kraje członkowskie tzw. bilansu otwarcia obejmującego wszystkie aktywa i zobowiązania sektora general government (na zasadach możliwie zbliżonych do IPSAS - International Public Sector Accounting  Standards). Bilans ten zostanie sporządzony po raz pierwszy za rok obrotowy 2018.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39732 )
Array ( [docId] => 39732 )