Paragon fiskalny może być dowodem księgowym

Data: 03-07-2013 r.

Jednostka sektora finansów publicznych otrzymując paragon fiskalny, może uznać go za dowód księgowy. Paragon fiskalny powinien być czytelny i musi umożliwiać nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. W przypadku, gdy nie zawiera on np. danych nabywcy, należy umieścić je na odwrocie.

Zapisów w księgach rachunkowych należy dokonywać na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych. Powinny one zawierać co najmniej następujące elementy:
 1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
 2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
 3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania
  (art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Jak wynika z przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 3. numer kolejny wydruku,
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 5. oznaczenie „Paragon fiskalny”,
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 12. łączną kwotę podatku,
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto,
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy,
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.
Ponadto paragon fiskalny powinien być czytelny i musi umożliwiać nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Tak więc w przypadku, gdy jednostka otrzymała paragon czy też rachunek konsumencki za zakupy i jeżeli zawiera on elementy wymagane według powyższego rozporządzenia, to może on być dowodem księgowym. Pozostałe dane, tj. nazwę i adres firmy dokonującej zakupu, jednostka powinna uzupełnić sama.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31967 )
Array ( [docId] => 31967 )

Array ( [docId] => 31967 )