Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 22.05.2018
  Żywienie w domach pomocy społecznej działających w formie jednostek budżetowych
  Jednostki budżetowe jakimi są domy pomocy społecznej, nie maja możliwości posiadania rachunku wydzielonego, księgowanie i ewidencja sprzedaży usług żywienia będzie odbywać się tak samo jak w jednostkach oświatowych realizujących usługi żywienia w ramach swojego budżetu.Działalność domów pomocy społecznej jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. ...

  Rachunkowość budżetowa 22.05.2018
  Zbiorowe żywienie - ewidencja w jednostkach budżetowych
  Ewidencja należności, w tym zaległości przez jednostki budżetowe, które prowadzą żywienie w ramach swojego budżetu lub rachunku wydzielonego w przypadku jednostek oświatowych - poznaj szczegóły.Jednostki budżetowe mają obowiązek ewidencjonować należności i zobowiązania na kontach zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. W przykładach podaje się konto 201 mające służyć ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów
  Jak jednostka budżetowa powinna rozliczyć zapłatę należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy kwota wpłaty nie jest wystarczająca na pokrycie należności głównej i odsetek.Poznaj zasadę zarachowania zapłaty na poczet jednego z długów.Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów może mieć zastosowanie wtedy, gdy spełnione przez dłużnika świadczenie nie pokrywa ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.Naliczonymi odsetkami powinno zostać obciążone konto zobowiązanego do ich zapłaty, czyli w tym przypadku konto mieszkańca domu pomocy społecznej. Rodzaj wystawianego przez jednostkę ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Moment rozpoczęcia naliczania odsetek za zwłokę
  Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Datą końcową naliczania odsetek jest dzień zapłaty należności Tabela. Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie w 2018 roku Rodzaje odsetek Stawka odsetek ...

  Rachunkowość budżetowa 07.02.2018
  Korekta sprawozdań budżetowych – noworoczne zmiany
  Od nowego roku, nie trzeba już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, jeżeli nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Nie przeocz wiedzy o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.Obowiązek poprawienia błędów w sprawozdaniach budżetowych wynika z § 9 rozporządzenia sprawozdawczego. ...

  Rachunkowość budżetowa 09.11.2017
  Naliczanie przedszkolnej dotacji – poznaj najnowsze zmiany, obowiązujące już od 2018 roku
  Nowe rozporządzenie dotyczące udzielania dotacji celowej na dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, odnosi się do tego, że dotacja przedszkolna nie będzie już zależna od usytuowania placówki, lecz od organu prowadzącego i rejestrującego. Zmiany dotyczą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a wejdą one w życie w styczniu 2018 roku.Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ...

  Rachunkowość budżetowa 09.11.2017
  Inwentaryzacja majątku jednostki budżetowej. Zabezpiecz się przed czołowymi błędami przy ewidencji
  Zapisy z ksiąg rachunkowych są trwałe, bez obszarów pozwalających na powtórne zmiany. Dopuszczanie się nietrwałych zapisów, np. z użyciem ołówka w ręcznie prowadzonej księdze środków trwałych jest niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.Regionalna Izba obrachunkowa w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w jednej z pomorskich jednostek budżetowych. Jej celem było sprawdzenie ...

  Rachunkowość budżetowa 31.10.2017
  Wyodrębniony rachunek na koniec roku i rozliczenie nadwyżki
  Obowiązkiem oświatowej jednostki budżetowej jest rozliczenie środków pozostających na wydzielonym rachunku jednostki na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Środki te, zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Przekazane do 5 stycznia roku następnego środki finansowe z rachunku wydzielonego na konto ...

  Rachunkowość budżetowa 31.10.2017
  Analiza i weryfikacja zobowiązań na koniec roku
  Koniec roku jest również sposobnością do analizy i weryfikacji istniejących w ewidencji księgowej zobowiązań, ewidencjonowanych przez jednostkę na kontach zespołu 2.  Nie istnieje obowiązek potwierdzania sald w odniesieniu do zobowiązań, gdyż istniejące u jednej ze stron stosunku prawnego zobowiązanie jest jednocześnie u drugiej strony należnością (a te podlegają weryfikacji ...