Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 07.02.2018
  Korekta sprawozdań budżetowych – noworoczne zmiany
  Od nowego roku, nie trzeba już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, jeżeli nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Nie przeocz wiedzy o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.Obowiązek poprawienia błędów w sprawozdaniach budżetowych wynika z § 9 rozporządzenia sprawozdawczego. ...

  Rachunkowość budżetowa 09.11.2017
  Naliczanie przedszkolnej dotacji – poznaj najnowsze zmiany, obowiązujące już od 2018 roku
  Nowe rozporządzenie dotyczące udzielania dotacji celowej na dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, odnosi się do tego, że dotacja przedszkolna nie będzie już zależna od usytuowania placówki, lecz od organu prowadzącego i rejestrującego. Zmiany dotyczą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a wejdą one w życie w styczniu 2018 roku.Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ...

  Rachunkowość budżetowa 09.11.2017
  Inwentaryzacja majątku jednostki budżetowej. Zabezpiecz się przed czołowymi błędami przy ewidencji
  Zapisy z ksiąg rachunkowych są trwałe, bez obszarów pozwalających na powtórne zmiany. Dopuszczanie się nietrwałych zapisów, np. z użyciem ołówka w ręcznie prowadzonej księdze środków trwałych jest niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.Regionalna Izba obrachunkowa w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w jednej z pomorskich jednostek budżetowych. Jej celem było sprawdzenie ...

  Rachunkowość budżetowa 31.10.2017
  Wyodrębniony rachunek na koniec roku i rozliczenie nadwyżki
  Obowiązkiem oświatowej jednostki budżetowej jest rozliczenie środków pozostających na wydzielonym rachunku jednostki na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Środki te, zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Przekazane do 5 stycznia roku następnego środki finansowe z rachunku wydzielonego na konto ...

  Rachunkowość budżetowa 31.10.2017
  Analiza i weryfikacja zobowiązań na koniec roku
  Koniec roku jest również sposobnością do analizy i weryfikacji istniejących w ewidencji księgowej zobowiązań, ewidencjonowanych przez jednostkę na kontach zespołu 2.  Nie istnieje obowiązek potwierdzania sald w odniesieniu do zobowiązań, gdyż istniejące u jednej ze stron stosunku prawnego zobowiązanie jest jednocześnie u drugiej strony należnością (a te podlegają weryfikacji ...

  Rachunkowość budżetowa 16.10.2017
  Co powinien zawierać arkusz spisu z natury
  Zarówno arkusze spisowe, jak i materiały pomocnicze powstałe w czasie spisu (obmiary albo szacunkowe obliczenia), a także oświadczenia osób odpowiedzialnych, są traktowane jako dowody księgowe. Sprawdzamy, jakie elementy powinny się znaleźć na arkuszu.Arkusz spisu z natury powinny zawierać co najmniej: nazwę „arkusz spisu z natury”, nazwę jednostki w postaci zapisu lub pieczątki, numer ...

  Rachunkowość budżetowa 02.10.2017
  11 najczęściej popełnianych błędów przy inwentaryzacji
  Najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji dotyczą głównie niezachowania ustawowych terminów czy nieodpowiednie dokumentowanie wyników inwentaryzacji. Ale to nie jedyne uchybienia – przedstawiamy 11 najczęściej popełnianych błędów, których warto uniknąć.Gdy popełnimy błądBłędy należy poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności ...

  Rachunkowość budżetowa 29.09.2017
  Upewnij się, czy arkusze spisowe mogą być prowadzone elektronicznie
  Czy arkusz spisu z natury może być pisany komputerowo i wycena może być prowadzona również komputerowo?Arkusz spisu z natury może być przygotowany w różny sposób – różną techniką. Ważne jest to, aby spełniał wymogi stawiane dowodom księgowym. Stosowana metoda powinna być w instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej przez kierownika jednostki.Arkusze spisu z natury jako dowody ...

  Rachunkowość budżetowa 29.09.2017
  Zasady wypełniania sprawozdania Rb-70
  Kierownicy jednostek budżetowych i uczelni publicznych sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-70, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjnoprawnych w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.Z kolei państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70 bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac ...

  Rachunkowość budżetowa 26.07.2017
  Amortyzacja wartości niematerialnych w księgach rachunkowych
  Umorzenie i planową amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (naliczane stopniowo według stawek ustalonych przez kierownika) ewidencjonuje się po stronie Ma konta 071 „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji ze stroną Wn konta 400 „Amortyzacja”.Wycenę bieżącą wartości objętych amortyzacją rozłożoną w czasie zmniejszają ...