Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 17.12.2014
  Saldo konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT a deklaracja VAT - 7
  Aby doprowadzić do zgodności salda konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT z deklaracją VAT - 7, powstałe różnice należy ująć w księgach jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne.W związku z odmiennym sposobem zaokrąglania kwot na fakturze i w deklaracjach na koniec okresu rozliczeniowego na kontach służących księgowaniu VAT mogą powstawać różnice o groszowych ...

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2014
  Tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych
  Prezentowanie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych wynika z zasady istotności. Jednostki mają zatem obowiązek ujmowania rezerw w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniu finansowym.Zgodnie z zasadą istotności można nie tworzyć rezerw, jeżeli ich kwota nie jest istotna, bądź ponoszone z okresu na okres koszty kształtują się w podobnej wysokości i nie zniekształcą ...

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2014
  Nowe zasady klasyfikowania wydatków budżetowych
  Doprecyzowanie zasad kwalifikowania wydatków budżetowych związanych z gospodarowaniem odpadami – to tylko niektóre ze zmian mających obowiązywać od nowego roku w zakresie klasyfikacji budżetowej.Przedstawiciele poszczególnych resortów wypowiedzieli się na temat projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów regulującego kwestię klasyfikacji wydatków budżetowych, która ma ...

  Rachunkowość budżetowa 07.08.2013
  Odsetki za zwłokę stanowią przychody finansowe
  W jednostkach sektora finansów publicznych do ewidencji odsetek za zwłokę służy konto 750 „Przychody finansowe”. Na koncie 720 ewidencjonuje się natomiast przychody z tytułu dochodów budżetowych, związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, a w szczególności podatków, składek i opłat.Mimo że od czasu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Konto 132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych
  Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, w szczególności z tytułu: spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej i przeznaczonych na finansowanie ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Konto 014 – Zbiory biblioteczne
  Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, zaś na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072. Na stronie ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Mienie zlikwidowanych jednostek należy ująć na koncie 015
  Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.Na stronie Wn konta 015 organ założycielski (lub nadzorujący) ujmuje w szczególności: ...

  Rachunkowość budżetowa 05.08.2013
  Konto 134 Kredyty bankowe
  Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe. Szczegółowa ewidencja do tego konta uzależniona jest od potrzeb jednostki oraz rodzaju zaciągniętych kredytów.Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma – kredyty udzielone jednostce przez ...

  Rachunkowość budżetowa 01.08.2013
  Wspólny rachunek wymaga dowodów zastępczych
  W sytuacji, gdy podmiot nadrzędny nie zdecyduje się na wyodrębnianie osobnego rachunku bankowego dla swojej jednostki organizacyjnej, wszelkie operacje związane z przelewami bankowymi ujmuje się na podstawie jednego wyciągu bankowego. Księgowi powinni na podstawie wyciągu przygotować dokument zastępczy dla urzędu zawierający wyszczególnienie jego dochodów i wydatków.Stosowanie dowodów ...

  Rachunkowość budżetowa 01.08.2013
  Ewidencja księgowa zakupu aktualizacji oprogramowania
  Gdy jednostka sektora finansów publicznych nie nabędzie nowego programu (np. antywirusowego), lecz jego aktualizację, ewidencja księgowa będzie wyglądała nieco inaczej niż w przypadku kupna oprogramowania. Trzeba zwrócić  uwagę m.in. na to, że wartość początkowa nie powiększy się.Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych (pojęcie ...