Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 23.07.2015
  Opłaty za ślub poza urzędem klasyfikuje się w § 069
  Wpływy z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego stanowią dochód gminy klasyfikowany w § 069 „Wpływy z różnych opłat”. W odpowiedzi na pytanie prezydenta jednego ze śląskich miast Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zajęła stanowisko w sprawie klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia ...

  Rachunkowość budżetowa 05.05.2015
  Klasyfikacja składki członkowskiej przedstawiciela rady powiatu
  Udział przewodniczącego rady w zjazdach przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego związany jest z wykonywaniem jego zadań i służy usprawnieniu procesu legislacyjnego w powiecie. Wydatek związany z opłacaniem składki członkowskiej z tego tytułu jest więc dopuszczalny i powinien być ujmowany w § 443.Starosta jednego ze śląskich powiatów zwrócił się do katowickiej ...

  Rachunkowość budżetowa 24.04.2015
  Wydatki gminy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego
  Obowiązek pokrywania przez gminę kosztów wychowania przedszkolaka w innej placówce wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, nie jest zatem wymagane zawieranie odrębnego porozumienia w tym zakresie. Wydatki na ten cel gmina może klasyfikować w § 231 lub § 433.Przedstawiciele jednej z gmin województwa łódzkiego zwrócili się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyjaśnienia zasad ...

  Rachunkowość budżetowa 06.03.2015
  Ewidencja wymiany urządzeń grzewczych w szkołach
  Rozstrzygając sposób ewidencji zdarzeń związanych z wymianą urządzeń grzewczych w szkołach, w pierwszej kolejności należy określić, czy doszło do wymiany środka trwałego, czy też ulepszenia.Kierownicy jednostek oświatowych, jako zarządcy budynków, zobowiązani są na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane do przeprowadzania okresowych kontroli nieruchomości wraz z instalacjami ...

  Rachunkowość budżetowa 13.02.2015
  Naliczone kary umowne należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S
  Kwoty potrącane z faktury wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy stanowią dochód jednostki budżetowej. Podmioty publiczne powinny więc je ujmować w sprawozdaniu Rb-27S.Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zajęła stanowisko w sprawie sposobu ewidencji kar naliczanych potrącanych z należności wykonawcy. W rozpatrywanej sprawie gmina podpisała  umowę na wykonanie ...

  Rachunkowość budżetowa 30.01.2015
  Wykonanie instalacji w JSFP księguje się jako zwiększenie wartości budynku
  Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe (sanitarne, elektryczne) oraz normalne wyposażenie budynku (np. wbudowane meble). Wykonanie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej w jednostce publicznej należy zatem zaliczyć do wydatków inwestycyjnych i o taką kwotę zwiększyć wartość budynku.W przypadku wykonania instalacji sanitarno-kanalizacyjnej ...

  Rachunkowość budżetowa 26.01.2015
  Ugoda sądowa w sprawozdaniu Rb-Z
  Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań – twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wystąpiła do Ministerstwa Finansów ...

  Rachunkowość budżetowa 13.01.2015
  Wykazanie w księgach rachunkowych prawa użytkowania wieczystego
  Użytkowanie wieczyste przyznane przez miasto innemu podmiotowi wykazuje w swoich księgach rachunkowych podmiot użytkujący. Samorząd powinien natomiast wykazywać w ewidencji bilansowej oraz amortyzować prawo użytkowania wieczystego gruntów przejętych od Skarbu Państwa.Prezydent jednej z pomorskich miejscowości zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z prośbą o zajęcie ...

  Rachunkowość budżetowa 13.01.2015
  Polityka rachunkowości szkoły musi być podpisana przez jej dyrektora
  To na kierownikach jednostek oświatowych ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości. Przekazanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zespołom obsługi nie zwalnia ich z tego obowiązku – twierdzą przedstawiciele olsztyńskiej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ...

  Rachunkowość budżetowa 07.01.2015
  Podstawą wyksięgowania kar umownych i odsetek mogą być noty korygujące
  Podstawą zapisów księgowych wynikających z wyksięgowanych kar umownych i odsetek powinny być wystawione noty księgowe, które dotychczas zostały ujęte w księgach rachunkowych. Zastosowanie będą tu miały kwoty ujemne.Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego podlega wprowadzeniu każde zdarzenie, które nastąpiło w ...