Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 13.02.2015
  Naliczone kary umowne należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S
  Kwoty potrącane z faktury wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy stanowią dochód jednostki budżetowej. Podmioty publiczne powinny więc je ujmować w sprawozdaniu Rb-27S.Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zajęła stanowisko w sprawie sposobu ewidencji kar naliczanych potrącanych z należności wykonawcy. W rozpatrywanej sprawie gmina podpisała  umowę na wykonanie ...

  Rachunkowość budżetowa 30.01.2015
  Wykonanie instalacji w JSFP księguje się jako zwiększenie wartości budynku
  Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe (sanitarne, elektryczne) oraz normalne wyposażenie budynku (np. wbudowane meble). Wykonanie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej w jednostce publicznej należy zatem zaliczyć do wydatków inwestycyjnych i o taką kwotę zwiększyć wartość budynku.W przypadku wykonania instalacji sanitarno-kanalizacyjnej ...

  Rachunkowość budżetowa 26.01.2015
  Ugoda sądowa w sprawozdaniu Rb-Z
  Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań – twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wystąpiła do Ministerstwa Finansów ...

  Rachunkowość budżetowa 13.01.2015
  Wykazanie w księgach rachunkowych prawa użytkowania wieczystego
  Użytkowanie wieczyste przyznane przez miasto innemu podmiotowi wykazuje w swoich księgach rachunkowych podmiot użytkujący. Samorząd powinien natomiast wykazywać w ewidencji bilansowej oraz amortyzować prawo użytkowania wieczystego gruntów przejętych od Skarbu Państwa.Prezydent jednej z pomorskich miejscowości zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z prośbą o zajęcie ...

  Rachunkowość budżetowa 13.01.2015
  Polityka rachunkowości szkoły musi być podpisana przez jej dyrektora
  To na kierownikach jednostek oświatowych ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości. Przekazanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zespołom obsługi nie zwalnia ich z tego obowiązku – twierdzą przedstawiciele olsztyńskiej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ...

  Rachunkowość budżetowa 07.01.2015
  Podstawą wyksięgowania kar umownych i odsetek mogą być noty korygujące
  Podstawą zapisów księgowych wynikających z wyksięgowanych kar umownych i odsetek powinny być wystawione noty księgowe, które dotychczas zostały ujęte w księgach rachunkowych. Zastosowanie będą tu miały kwoty ujemne.Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego podlega wprowadzeniu każde zdarzenie, które nastąpiło w ...

  Rachunkowość budżetowa 23.12.2014
  Ewidencja opłaty komorniczej przy egzekucji administracyjnej
  W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym jednostki publiczne muszą liczyć się z koniecznością poniesienia wydatków na opłaty bankowe oraz komornicze. Opłatę bankową należy ująć wówczas w § 430 „Zakup usług pozostałych”, a komorniczą w § 443 „Różne opłaty i składki”.Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, ...

  Rachunkowość budżetowa 17.12.2014
  Saldo konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT a deklaracja VAT - 7
  Aby doprowadzić do zgodności salda konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT z deklaracją VAT - 7, powstałe różnice należy ująć w księgach jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne.W związku z odmiennym sposobem zaokrąglania kwot na fakturze i w deklaracjach na koniec okresu rozliczeniowego na kontach służących księgowaniu VAT mogą powstawać różnice o groszowych ...

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2014
  Tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych
  Prezentowanie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych wynika z zasady istotności. Jednostki mają zatem obowiązek ujmowania rezerw w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniu finansowym.Zgodnie z zasadą istotności można nie tworzyć rezerw, jeżeli ich kwota nie jest istotna, bądź ponoszone z okresu na okres koszty kształtują się w podobnej wysokości i nie zniekształcą ...

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2014
  Nowe zasady klasyfikowania wydatków budżetowych
  Doprecyzowanie zasad kwalifikowania wydatków budżetowych związanych z gospodarowaniem odpadami – to tylko niektóre ze zmian mających obowiązywać od nowego roku w zakresie klasyfikacji budżetowej.Przedstawiciele poszczególnych resortów wypowiedzieli się na temat projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów regulującego kwestię klasyfikacji wydatków budżetowych, która ma ...