Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 25.12.2012
  Ewidencja księgowa wpływów środków budżetowych
  Jeżeli jednostka otrzymuje dotacje z § 6050, oznacza to otrzymanie środków publicznych na zakupy i wydatki inwestycyjne. Oprócz zwykłych księgowań jak ujęcie inwestycji czy zapłata za nie, zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mają miejsce równoległe księgowania przez fundusze własne jednostki z użyciem kont 800 i 810.Każda ...

  Rachunkowość budżetowa 25.12.2012
  Zasady ochrony i przechowywania dokumentacji
  Jednym ze sposobów przechowywania danych jest utrwalenie ich na informatycznych nośnikach. Pamiętajmy, że zasady ochrony i przechowywania dokumentacji księgowej powinny być określone w polityce rachunkowości.Wszelką dokumentację określającą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać ...

  Rachunkowość budżetowa 23.12.2012
  Nadpłata w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N
  Zdarza się, że jednostka budżetowa zapłaci za dużo z tytułu zakupu i dostaw towarów. Mimo że kwota jest niewielka trzeba wiedzieć gdzie ją wykazać w sprawozdaniach kwartalnych i z jakim paragrafem? Nadpłatę wynikającą z błędnie uregulowanego zobowiązania wykazujemy w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N, jako należność.Należność taką należy bezwzględnie wykazać w sprawozdaniu ...

  Rachunkowość budżetowa 23.12.2012
  Czy stowarzyszenie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych
  Przepisy ustawy o finansach publicznych stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują ze środków publicznych lub dysponują tymi środkami. A co ze stowarzyszeniami? Załóżmy, że stowarzyszenie realizuje projekty, pozyskując środki unijne, do których wkład własny jest finansowany ze składek członkowskich. Członkami stowarzyszenia ...

  Rachunkowość budżetowa 23.12.2012
  Ewidencja wypłaty stypendiów w księgach rachunkowych szkoły
  Naliczenie stypendiów dla uczniów ewidencjonuje się na koncie zobowiązań zespołu 2 zgodnie z planem kont, stanowiącym integralną część polityki rachunkowości szkoły. Prześledźmy na przykładzie ewidencję księgową.W księgach rachunkowych szkoły, która wypłaca stypendia uczniom, ich naliczenie ujmuje się zapisem: Wn 409 „Pozostałe koszty” Ma 240 „Pozostałe rozrachunki ...

  Rachunkowość budżetowa 23.12.2012
  Ewidencja bilansowa niskocennych składników majątkowych
  W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Czy uproszczeniem jest także nieobejmowanie ewidencją bilansową niskocennych składników majątkowych w jednostce budżetowej.Nieobejmowanie ewidencją bilansową ...

  Rachunkowość budżetowa 13.12.2012
  Ewidencja księgowa sprzedaży złomu przez jednostkę budżetową
  Odzyskanie złomu, a następnie jego sprzedaż to dla jednostki budżetowej przychód podlegający ewidencji w księgach rachunkowych – sprawdźmy, na jakich kontach. Na przykładzie prześledzimy, jak powinny wyglądać księgowania w przypadku sprzedaży złomu, który powstał w wyniku likwidacji wyposażenia lub środka trwałego?Sprzedaż złomu powstałego z odzysku ze zużytych materiałów ...

  Rachunkowość budżetowa 11.12.2012
  Podpis głównego księgowego podczas inwentaryzacji jednostki budżetowej
  Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują ściśle problemów z zorganizowaniem i przeprowadzeniem inwentaryzacji w jednostce. Upewnijmy się, czy główny księgowy jednostki budżetowej powinien podpisywać się na arkuszach spisu z natury? Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych nie musi składać podpisu na dokumentach inwentaryzacyjnych. Czym innym będzie natomiast późniejszy ...

  Rachunkowość budżetowa 28.11.2012
  O czym należy pamiętać, księgując VAT w sprawozdaniach budżetowych
  Jednostki sektora finansów publicznych mogą stosować różne zasady ewidencji księgowej rozliczeń VAT. Zależy to od przyjętej w danej jednostce polityki rachunkowości i sposobu rozliczania. Na co zwrócić uwagę ujmując VAT w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S oraz RB-28S?W jednostkach sektora finansów publicznych, które są czynnymi podatnikami VAT ewidencja księgowa powinna być prowadzona ...