Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 14.11.2016
  Będą zmiany w zasadach ujmowania operacji gospodarczych
  Ministerstwo Finansów 18 października 2016 r. opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont. Proponowane zmiany dotyczą zasad ujmowania w księgach rachunkowych przez państwowe jednostki budżetowe podatkowych i niepodatkowych dochodów oraz wydatków budżetu państwa ...

  Rachunkowość budżetowa 14.11.2016
  Znamy projekt nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
  Nowe sprawozdanie finansowe w zakresie budżetu państwa czy możliwość ewidencji na kontach pozabilansowych w inny sposób, niż określony w załączniku nr 3, pod warunkiem że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów – to tylko część zmian zaproponowanych w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych ...

  Rachunkowość budżetowa 07.11.2016
  Inwentaryzacji zapasów - poznaj nowe stanowisko
  Zgodnie ze stanowiskiem KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów jednostki powinny włączyć do swoich instrukcji niektóre wskazówki zawarte w tym dokumencie jako praktyczne i sprzyjające zachowaniu obiektywizmu i rzetelności spisów.Kierownik jednostki może w określonych sytuacjach także pełnić funkcję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. W jednostkach, w których ...

  Rachunkowość budżetowa 07.11.2016
  Konto 101 - ewidencja waluty obcej w jednostce oświatowej
  Jeżeli w jednostce oświatowej często występuje obrót zagranicznymi środkami płatniczymi (np. w ramach realizowanego projektu finansowanego środkami zewnętrznymi), zasadnym jest utworzenie odrębnego konta analitycznego o indywidualnym symbolu, np. konto 102 „Kasa zagranicznych środków płatniczych”. Konto takie służy wówczas do ewidencji obrotu gotówkowego zagranicznymi środkami ...

  Rachunkowość budżetowa 07.11.2016
  Inwentaryzacja gotówki w kasie jednostki oświatowej
  Znajdujące się w kasie jednostki oświatowej środki pieniężne inwentaryzowane są z częstotliwością określoną przez kierownika jednostki. Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być również dokonana po każdorazowym wystąpieniu szkód losowych, włamania, kradzieży, innych nieprzewidzianych zdarzeń. Natomiast obligatoryjne, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości, inwentaryzacja ...

  Rachunkowość budżetowa 07.11.2016
  Ewidencja na koncie 130
  Dokonane przez oświatową jednostkę budżetową wydatki ze środków publicznych obrazują zapisy na stronie Ma konta 130. Ujmowane są na nim, oprócz zrealizowanych wydatków budżetowych (zgodnych z planem finansowym jednostki), również środki pobrane do kasy na sfinansowanie wydatków budżetowych gotówką (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych). Na ...

  Rachunkowość budżetowa 07.11.2016
  Jak poprawnie prowadzić rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej
  Zgromadzone na rachunku środki mogą być przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności jednostki, z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych. Przeznaczenie natomiast dochodów ze spadków, zapisów i darowizn determinowane jest celem wskazanym przez darczyńcę lub spadkodawcę. Zgodnie z ogólną zasadą funkcjonowania jednostek budżetowych pokrywają one swoje wydatki bezpośrednio ...

  Rachunkowość budżetowa 07.11.2016
  Konto 130 - jak ujmować obroty na podstawowym rachunku jednostki
  Do ewidencji stanu posiadanych przez oświatową jednostkę budżetową środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki służy konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Na koncie 130 ewidencjonowane są więc zrealizowane przez jednostkę budżetową dochody, jak też wydatkowanie środków w związku z prowadzoną działalnością statutową.Sposób ujmowania obrotów na ...

  Rachunkowość budżetowa 07.11.2016
  Jak prowadzić raport kasowy w szkole
  Całokształt obrotu kasowego, a więc wszystkie dokonane wypłaty gotówki oraz wszystkie przyjęcia środków do kasy ujmowane są w raporcie kasowym. Stanowi on dokument zbiorczy operacji kasowych dokonanych w określonym czasie, potwierdzonych dokumentami.Raport kasowy sporządzany jest codziennie lub za okresy kilkudniowe – zgodnie z postanowieniami kierownika jednostki. Nie może jednak być ...

  Rachunkowość budżetowa 24.08.2016
  Wydatek na umowę licencyjną należy zaklasyfikować w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”
  Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z programu przez okres wskazany w niej przez strony. Po upływie tego okresu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. Samo oprogramowanie czy prawo użytkowania (do korzystania) nie stanowi rzeczy ruchomej  przedmiotu, więc nie może być uznane za materiał lub wyposażenie.Aby przedłużyć możliwość korzystania z oprogramowania konieczne ...