Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 14.01.2016
  Zasady klasyfikacji wydatków na remont budynku JSFP
  Wydatki bieżące poniesione na odtworzenie stanu pierwotnego budynku jednostki publicznej nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycje – przypomina RIO w Białymstoku. Niewłaściwe stosowanie klasyfikacji budżetowej, wpływające na wysokość wydatków bieżących budżetu, powoduje nieprawidłowości w obliczeniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy oraz relacji dochodów ...

  Rachunkowość budżetowa 22.10.2015
  Zmiany w zasadach stosowania klasyfikacji budżetowej
  Doprecyzowanie zakresu stosowania paragrafu „419 Nagrody konkursowe” oraz „424 Zakup środków dydaktycznych i książek” to tylko niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych. Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, ...

  Rachunkowość budżetowa 22.10.2015
  Od 2016 roku nowy rozdział w klasyfikacji jednostek oświatowych
  Od 1 stycznia 2016 r. jednostki oświatowe będą stosować nowe przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Jednak już teraz powinny zapoznać się ze zmianami, które są niezbędne do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 rok. W rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów.W ...

  Rachunkowość budżetowa 22.10.2015
  Zmiany w sprawozdawczości budżetowej
  Drugi raz w tym roku minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Część zmian weszła w życie 1 października br. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.Istotnymi zmianami dla jednostek sektora publicznego w rozporządzeniu ...

  Rachunkowość budżetowa 23.07.2015
  Zwrot kosztów postępowania sądowego jednostka zaklasyfikuje w § 461
  Jednostka budżetowa wydatek dotyczący zwrotu kosztów postępowania sądowego zaklasyfikuje i ujmie w § 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej nie wskazuje wprost, do jakiego paragrafu należy zakwalifikować wydatek związany z zapłatą zwrotu kosztów postępowania sądowego. Dla udzielenia właściwej odpowiedzi istotne ...

  Rachunkowość budżetowa 23.07.2015
  Opłaty za ślub poza urzędem klasyfikuje się w § 069
  Wpływy z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego stanowią dochód gminy klasyfikowany w § 069 „Wpływy z różnych opłat”. W odpowiedzi na pytanie prezydenta jednego ze śląskich miast Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zajęła stanowisko w sprawie klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia ...

  Rachunkowość budżetowa 05.05.2015
  Klasyfikacja składki członkowskiej przedstawiciela rady powiatu
  Udział przewodniczącego rady w zjazdach przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego związany jest z wykonywaniem jego zadań i służy usprawnieniu procesu legislacyjnego w powiecie. Wydatek związany z opłacaniem składki członkowskiej z tego tytułu jest więc dopuszczalny i powinien być ujmowany w § 443.Starosta jednego ze śląskich powiatów zwrócił się do katowickiej ...

  Rachunkowość budżetowa 24.04.2015
  Wydatki gminy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego
  Obowiązek pokrywania przez gminę kosztów wychowania przedszkolaka w innej placówce wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, nie jest zatem wymagane zawieranie odrębnego porozumienia w tym zakresie. Wydatki na ten cel gmina może klasyfikować w § 231 lub § 433.Przedstawiciele jednej z gmin województwa łódzkiego zwrócili się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyjaśnienia zasad ...

  Rachunkowość budżetowa 06.03.2015
  Ewidencja wymiany urządzeń grzewczych w szkołach
  Rozstrzygając sposób ewidencji zdarzeń związanych z wymianą urządzeń grzewczych w szkołach, w pierwszej kolejności należy określić, czy doszło do wymiany środka trwałego, czy też ulepszenia.Kierownicy jednostek oświatowych, jako zarządcy budynków, zobowiązani są na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane do przeprowadzania okresowych kontroli nieruchomości wraz z instalacjami ...

  Rachunkowość budżetowa 13.02.2015
  Naliczone kary umowne należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S
  Kwoty potrącane z faktury wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy stanowią dochód jednostki budżetowej. Podmioty publiczne powinny więc je ujmować w sprawozdaniu Rb-27S.Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zajęła stanowisko w sprawie sposobu ewidencji kar naliczanych potrącanych z należności wykonawcy. W rozpatrywanej sprawie gmina podpisała  umowę na wykonanie ...