Wszystkie artykuły

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów
  Jak jednostka budżetowa powinna rozliczyć zapłatę należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy kwota wpłaty nie jest wystarczająca na pokrycie należności głównej i odsetek.Poznaj zasadę zarachowania zapłaty na poczet jednego z długów.Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów może mieć zastosowanie wtedy, gdy spełnione przez dłużnika świadczenie nie pokrywa ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.Naliczonymi odsetkami powinno zostać obciążone konto zobowiązanego do ich zapłaty, czyli w tym przypadku konto mieszkańca domu pomocy społecznej. Rodzaj wystawianego przez jednostkę ...

  Finanse publiczne 23.03.2018
  Kwota minimalna nie powoduje naruszenia dyscypliny finansów
  Brak ustalenia należności z tytułu odsetek, ustalenie ich w niższej wysokości niż wynika to z prawidłowego obliczenia, niepobranie ich lub niedochodzenie, niezgodne z przepisami umorzenie, a także ich zapłata z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań nie będą stanowiły naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w przypadku gdy wysokość tych odsetek nie przekroczy jednorazowo, ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Moment rozpoczęcia naliczania odsetek za zwłokę
  Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Datą końcową naliczania odsetek jest dzień zapłaty należności Tabela. Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie w 2018 roku Rodzaje odsetek Stawka odsetek ...

  Finanse publiczne 23.03.2018
  Brak naliczenia odsetek stanowi naruszenie dyscypliny
  Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności, to łamanie zasad prawidłowej gospodarki finansowej.Odpowiedzialności za naruszenie ...

  Kadry i płace w jsfp 25.02.2018
  PIT-11 przekazany przez emaila – wyłącznie za zgodą pracownika
  Żeby wysłać pracownikowi rozliczenie roczne PIT-11 drogą emailową, potrzebujemy jego zgody na taką drogę dostarczenia dokumentu. Przedstawiamy najnowszą interpretację Krajowej Informacji Skarbowej.Przekazanie pracownikowi informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy ...

  Rachunkowość budżetowa 07.02.2018
  Korekta sprawozdań budżetowych – noworoczne zmiany
  Od nowego roku, nie trzeba już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, jeżeli nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Nie przeocz wiedzy o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.Obowiązek poprawienia błędów w sprawozdaniach budżetowych wynika z § 9 rozporządzenia sprawozdawczego. ...

  Kadry i płace w jsfp 25.01.2018
  Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę w szkołach niepublicznych
  Regulacje dotyczące nakazu pracy na umowę o pracę wejdą w życie od 1 września 2018 r. i dotyczą przedszkoli, szkół, placówek publicznych niesamorządowych i niepublicznych. Nowelizacja dotyczy wszystkich osób zatrudnianych na stanowisku nauczyciela. Zatem nawet na jedna godzinę należy zatrudnić nauczyciel na umowę o pracę.Nowość dla szkół nie samorządowych i niepublicznychW szkołach ...

  Podatki w sektorze publicznym 28.11.2017
  Kiedy trzeba naliczyć VAT w stołówce szkolnej
  Świadczenie usług polegających na sprzedaży posiłków własnym uczniom i nauczycielom będzie zwolnione od opodatkowania VAT. Podatek VAT naliczany powinien być od sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej pracownikom niepedagogicznym.A co z VAT w przypadku nauczycieli?Zwolnienie z VAT…Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty przez stołówkę ...

  Finanse publiczne 20.11.2017
  Zmiany w finansowaniu oświaty – już od stycznia 2018 r.
  Czekająca na podpis prezydenta ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zakłada m.in. uszczelnienie dotacji dla samorządów, ujednolicony wymiar pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych, a także wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Warto zauważyć, że jednak zrezygnowano z planowanej zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli.Ustawa dotyczy m.in. zmian w ...