Wszystkie artykuły

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Najczęściej przy obliczaniu stażu pracy wątpliwości budzi okres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym oraz sposób jego dokumentowania. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wskazany okres pracy, jeśli jest on potwierdzony odpowiednim dokumentem. Podstawowym jest zaświadczenie wydane przez urząd gminy, na której terenie znajdowało się gospodarstwo rolne.Ustawa o wliczaniu okresów pracy ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Klauzula o ochronie danych w ogłoszeniach o naborze na stanowiska
  Ważnym aspektem pomijanym w ogłoszeniach o naborze na stanowiska w sektorze publicznym jest brak klauzuli informacyjnej, o której mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Pracodawcy sektora publicznego zwykle zamykają treść ogłoszenia o naborze na treści wymaganej ustawowo, czy to w ustawie o pracownikach samorządowych, czy o służbie cywilnej.Treść ogłoszenia o naborze nie musi ...

  Rachunkowość budżetowa 22.05.2018
  Żywienie w domach pomocy społecznej działających w formie jednostek budżetowych
  Jednostki budżetowe jakimi są domy pomocy społecznej, nie maja możliwości posiadania rachunku wydzielonego, księgowanie i ewidencja sprzedaży usług żywienia będzie odbywać się tak samo jak w jednostkach oświatowych realizujących usługi żywienia w ramach swojego budżetu.Działalność domów pomocy społecznej jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. ...

  Rachunkowość budżetowa 22.05.2018
  Zbiorowe żywienie - ewidencja w jednostkach budżetowych
  Ewidencja należności, w tym zaległości przez jednostki budżetowe, które prowadzą żywienie w ramach swojego budżetu lub rachunku wydzielonego w przypadku jednostek oświatowych - poznaj szczegóły.Jednostki budżetowe mają obowiązek ewidencjonować należności i zobowiązania na kontach zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. W przykładach podaje się konto 201 mające służyć ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów
  Jak jednostka budżetowa powinna rozliczyć zapłatę należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy kwota wpłaty nie jest wystarczająca na pokrycie należności głównej i odsetek.Poznaj zasadę zarachowania zapłaty na poczet jednego z długów.Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów może mieć zastosowanie wtedy, gdy spełnione przez dłużnika świadczenie nie pokrywa ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.Naliczonymi odsetkami powinno zostać obciążone konto zobowiązanego do ich zapłaty, czyli w tym przypadku konto mieszkańca domu pomocy społecznej. Rodzaj wystawianego przez jednostkę ...

  Finanse publiczne 23.03.2018
  Kwota minimalna nie powoduje naruszenia dyscypliny finansów
  Brak ustalenia należności z tytułu odsetek, ustalenie ich w niższej wysokości niż wynika to z prawidłowego obliczenia, niepobranie ich lub niedochodzenie, niezgodne z przepisami umorzenie, a także ich zapłata z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań nie będą stanowiły naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w przypadku gdy wysokość tych odsetek nie przekroczy jednorazowo, ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Moment rozpoczęcia naliczania odsetek za zwłokę
  Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Datą końcową naliczania odsetek jest dzień zapłaty należności Tabela. Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie w 2018 roku Rodzaje odsetek Stawka odsetek ...

  Finanse publiczne 23.03.2018
  Brak naliczenia odsetek stanowi naruszenie dyscypliny
  Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności, to łamanie zasad prawidłowej gospodarki finansowej.Odpowiedzialności za naruszenie ...

  Kadry i płace w jsfp 25.02.2018
  PIT-11 przekazany przez emaila – wyłącznie za zgodą pracownika
  Żeby wysłać pracownikowi rozliczenie roczne PIT-11 drogą emailową, potrzebujemy jego zgody na taką drogę dostarczenia dokumentu. Przedstawiamy najnowszą interpretację Krajowej Informacji Skarbowej.Przekazanie pracownikowi informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy ...