Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 30.05.2019
  Odliczanie VAT przy działalności mieszanej – ważne dla JSFP
  Przed 2016 rokiem, w przypadku gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Takie wnioski płyną z wyroku TSUE.    Zagadnienie sporneWyrok jest wynikiem sporu pomiędzy związkiem międzygminnym a Krajową Administracją Skarbową w przedmiocie prawa do odliczenia podatku ...

  Rachunkowość budżetowa 03.04.2019
  Uwaga! Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych
  Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, które wprowadziła ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakres zmiany Opis Podatek rolny,  leśny  i od nieruchomości Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze ...

  Rachunkowość budżetowa 03.04.2019
  Będzie więcej czasu na wywiązanie się z niektórych obowiązków sprawozdawczych
  Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wydłuża terminy przekazywania niektórych sprawozdań rocznych.Wprowadzone zmiany są pierwszymi z zapowiadanych przez resort finansów w ubiegłym roku rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych służb finansowych jednostek sektora ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Najczęściej przy obliczaniu stażu pracy wątpliwości budzi okres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym oraz sposób jego dokumentowania. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wskazany okres pracy, jeśli jest on potwierdzony odpowiednim dokumentem. Podstawowym jest zaświadczenie wydane przez urząd gminy, na której terenie znajdowało się gospodarstwo rolne.Ustawa o wliczaniu okresów pracy ...

  Kadry i płace w jsfp 22.05.2018
  Klauzula o ochronie danych w ogłoszeniach o naborze na stanowiska
  Ważnym aspektem pomijanym w ogłoszeniach o naborze na stanowiska w sektorze publicznym jest brak klauzuli informacyjnej, o której mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Pracodawcy sektora publicznego zwykle zamykają treść ogłoszenia o naborze na treści wymaganej ustawowo, czy to w ustawie o pracownikach samorządowych, czy o służbie cywilnej.Treść ogłoszenia o naborze nie musi ...

  Rachunkowość budżetowa 22.05.2018
  Żywienie w domach pomocy społecznej działających w formie jednostek budżetowych
  Jednostki budżetowe jakimi są domy pomocy społecznej, nie maja możliwości posiadania rachunku wydzielonego, księgowanie i ewidencja sprzedaży usług żywienia będzie odbywać się tak samo jak w jednostkach oświatowych realizujących usługi żywienia w ramach swojego budżetu.Działalność domów pomocy społecznej jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. ...

  Rachunkowość budżetowa 22.05.2018
  Zbiorowe żywienie - ewidencja w jednostkach budżetowych
  Ewidencja należności, w tym zaległości przez jednostki budżetowe, które prowadzą żywienie w ramach swojego budżetu lub rachunku wydzielonego w przypadku jednostek oświatowych - poznaj szczegóły.Jednostki budżetowe mają obowiązek ewidencjonować należności i zobowiązania na kontach zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. W przykładach podaje się konto 201 mające służyć ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów
  Jak jednostka budżetowa powinna rozliczyć zapłatę należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy kwota wpłaty nie jest wystarczająca na pokrycie należności głównej i odsetek.Poznaj zasadę zarachowania zapłaty na poczet jednego z długów.Zarachowanie zapłaty na poczet jednego z długów może mieć zastosowanie wtedy, gdy spełnione przez dłużnika świadczenie nie pokrywa ...

  Rachunkowość budżetowa 23.03.2018
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty
  Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.Naliczonymi odsetkami powinno zostać obciążone konto zobowiązanego do ich zapłaty, czyli w tym przypadku konto mieszkańca domu pomocy społecznej. Rodzaj wystawianego przez jednostkę ...

  Finanse publiczne 23.03.2018
  Kwota minimalna nie powoduje naruszenia dyscypliny finansów
  Brak ustalenia należności z tytułu odsetek, ustalenie ich w niższej wysokości niż wynika to z prawidłowego obliczenia, niepobranie ich lub niedochodzenie, niezgodne z przepisami umorzenie, a także ich zapłata z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań nie będą stanowiły naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w przypadku gdy wysokość tych odsetek nie przekroczy jednorazowo, ...