Wynagrodzenie za nadgodziny w formie ryczałtu

Data: 01-09-2015 r.

Jeśli pracodawca płaci wynagrodzenie za pracę nadliczbową, może tego dokonywać w formie comiesięcznego ryczałtu. Ryczałt można wprowadzić wobec pracowników wykonujących pracę stale poza zakładem pracy, a zatem do tej kategorii można zaliczyć stanowisko kierowcy. W stosunku do pracowników objętych ryczałtem prowadzi się uproszczoną formę ewidencjonowania czasu pracy, co przekłada się na brak obowiązku wykazywania w poszczególnych dobach liczby przepracowanych godzin.

Jeśli nie ma regulacji w sprawie stosowania ryczałtu i określenia jego wysokości, za nadgodziny nadliczbowe należy wypłacić wynagrodzenie obliczone zgodnie z art. 1511 kp.

 

Nie ma przepisów określających tryb wprowadzenia takiego ryczałtu. Postanowienia o wypłacie ryczałtu zawarte są w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy lub w treści umowy o pracę i są wiążące dla każdej ze stron umowy. Wypłata ryczałtu nie może być praktykowana na zasadzie dodatku ruchomego, przysługującego wyłącznie w okresach, w których faktycznie wystąpiła praca w nadgodzinach. Jego wysokość powinna być określona indywidualnie dla każdego pracownika. Ryczałt powinien być wyodrębnionym składnikiem należnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, określonego w zawartej umowie o pracę. Jego wysokość powinna odpowiadać w przybliżeniu przewidywanemu wymiarowi czasu pracy, w jakim będzie świadczona praca w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca ustala wysokość ryczałtu na podstawie określonych założeń oraz regulacji w sprawie wynagrodzenia pracy nadliczbowej. Przy założeniu, że kierowca w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy przepracuje w przybliżeniu 20 godzin miesięcznie, można dokonać odpowiedniej kalkulacji co do wysokości ryczałtu.

Postanowienie w regulaminie wynagradzania o wypłacie ryczałtu za pracę w nadgodzinach może mieć następującą treść: „Pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje w każdym miesiącu pracy ryczałt, w wysokości określonej w treści zawartej z pracownikiem umowy o pracę”.

W umowie o pracę, w części dotyczącej warunków wynagradzania, należy wśród składników wynagradzania uwzględnić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych w określonej wysokości. Jeżeli ustalona wysokość ryczałtu za nadgodziny będzie zaniżona w stosunku do  rzeczywiście przepracowanych nadgodzin, pracownik ma prawo wystąpić z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia z dodatkiem ponad określony ryczałt.

Grzegorz Sobota, ekspert specjalizujący się w tematyce kadrowo-płacowej, prowadzący szkolenia z prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37724 )
Array ( [docId] => 37724 )