Kara dla WITD za nieterminowe rozpatrzenie sprawy

Data: 26-02-2014 r.

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego założeniami, organ wyższego stopnia będzie mógł wymierzyć organowi niższego stopnia karę za nieterminowe rozpatrzenie sprawy.

Należy zatem rozumieć, że jeżeli WITD nie rozpozna sprawy w terminie, wówczas GITD nałoży na niego grzywnę. Oczywiście zmiany będą dotyczyć nie tylko organów zajmujących się ściśle kwestiami transportu drogowego, lecz wszystkich organów wydających decyzje administracyjne w oparciu o przepisy k.p.a.

500 zł kary

Kara za zwłokę wyniesie 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie stwierdzane na podstawie informacji zawartych w metryce sprawy. Kara będzie wpłacana do budżetu państwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej nałożeniu.

Sprawy nie wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być rozpoznawane niezwłocznie. Natomiast te, w których takie postępowanie trzeba przeprowadzić powinny być załatwiane nie później niż w terminie jednego miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy. W postępowaniu odwoławczym sprawy powinny być załatwiane w terminie jednego miesiąca.

Zbadanie okoliczności

Do tych terminów nie będzie wliczany przewidziany w przepisach czas potrzebny na dokonanie określonych czynności (np. 14 dni na zajęcie stanowiska przez inny organ), zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień spowodowane z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Przed nałożeniem grzywny konieczne będzie zbadanie, czy wymienione okoliczności nie wystąpiły i wezwanie organu spóźniającego się w wydaniu rozstrzygnięcia do złożenia wyjaśnień. Na postanowienie o nałożeniu grzywny ukaranemu organowi będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie danych umieszczanych w metryce każdej prowadzonej sprawy o datę wszczęcia postępowania oraz o daty podjętych rozstrzygnięć. Metryka będzie na początku każdego miesiąca przekazywana organowi wyższego stopnia w celu sprawdzenia, czy nie doszło do zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34026 )
Array ( [docId] => 34026 )