Co dzieje się z licencją, gdy przekształcasz działalność

Autor: Małgorzata Skonieczna
Data: 06-02-2017 r.

Zdarza się, że przewoźnik decyduje o zmianie dotychczasowej formy prowadzenia działalności. Co wówczas dzieje się z licencją wspólnotową na wykonywanie transportu międzynarodowego na obszarze Unii Europejskiej? Czy przedsiębiorca musi występować o nową?

Licencji wspólnotowej nie można przekazywać osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na kogoś innego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których przeniesienie licencji jest spowodowane:

  1. śmiercią osoby fizycznej posiadającej licencję wspólnotową i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

  2. połączeniem, podziałem lub przekształceniem zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych albo sprzedażą przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej może wystąpić, jeżeli do przekształcenia działalności doszło zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Dopuszczają możliwość przekształcenia:

  • jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną),

  • spółki cywilnej w spółkę handlową,

  • spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej w inną spółkę handlową.

Przekształcenie następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową wygląda to analogicznie. Dniem przekształcenia jest dzień wpisania przekształconej spółki do rejestru. Natomiast przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykreśla z urzędu właściwy organ ewidencyjny. W całym procesie przekształcenia formy prowadzonej działalności nie ma więc żadnego okresu przejściowego, w którym przewoźnik nie prowadzi już działalności w przekształcanej formie, a nie jest jeszcze spółką przekształconą.

Z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego, a jej wspólnicy uczestniczący w przekształcaniu stają się automatycznie wspólnikami spółki przekształconej. Ponadto spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przewoźnikowi przed jego przekształceniem, jeśli ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi nie stanowią inaczej.

 

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40001 )
Array ( [docId] => 40001 )