Nie zawsze trzeba publikować informacje o ponownym wyborze oferty

W sytuacji ponownego wyboru oferty, jeśli wybrany wykonawca zrezygnuje z udziału w  postępowaniu o zamówienie publiczne, zamawiający nie ma obowiązku informowania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomić wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
 • terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający musi zamieścić powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

  W sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Oznacza to, że instytucja wyboru, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp nie została oparta na kryteriach oceny ofert.

  Co więcej, ten ponowny wybór dokonywany jest już po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mając na uwadze dyspozycję art. 2 ust. 7 a w/w ustawy. Zgodnie z zawartą tam definicją postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

  Zamawiający korzystający z dobrodziejstwa art. 94 ust. 3 ustawy Pzp może sporządzić odpowiedni protokół lub notatkę z dokonanej czynności. O dokonanym ponownym wyborze należy oczywiście zawiadomić wykonawcę, którego dotyczył ponowny wybór.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak wygrywać przetargi

  pobierz

  Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz

  5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  pobierz

  Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33654 )
  Array ( [docId] => 33654 )