Osoby zobowiązane do składania oświadczenia ZP-1

Rozstrzygnięcie czy kierownik działu zamówień publicznych zobowiązany jest złożyć oświadczenie na druku ZP-1 uzależnione jest od faktycznego znaczenia parafki - czy jest ona tylko formalnością czy też wywołuje merytoryczne skutki dla postępowania.

Jeśli np. złożona parafa oznacza akceptację dokonanej czynności i jest realizacją upoważnienia kierownika do wykonania zastrzeżonych dla niego czynności wówczas odpowiedź będzie twierdząca – złożenie oświadczenia jest konieczne. Jeżeli jednak parafa będzie potwierdzała jedynie zapoznanie się z dokumentem bez ingerencji w jego merytoryczną treść wówczas złożenie przedmiotowego oświadczenia nie będzie uzasadnione.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegające wyłączeniu

Zgodnie z art. 17 ust.1 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:

 1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
 2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
 5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  Osoby zobowiązane do złożenia druku ZP-1

  W celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu zobowiązane są one do złożenia pisemnego oświadczenia na druku ZP – 1, którego wzór określa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) (załącznik nr 10 do rozporządzenia). Z treści samego wzoru protokołu możemy wywieść, że do złożenia oświadczenia na druku ZP-1 zobowiązani są:
  • kierownik zamawiającego lub pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • członkowie komisji przetargowej, a w przypadku jej nie powołania osoby wykonujące czynności w postępowaniu,
  • biegli, oraz
  • inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

  Osobami zobowiązanymi do składania oświadczenia zgodnie z art. 17 są osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Przy czym "czynności" zgodnie z orzecznictwem należy rozumieć jako działania mające faktyczny wpływ na ocenę ofert oraz wyłonienie wykonawcy (np. dokonywane np. przez członków komisji przetargowej ocena ofert czy też wybór oferty najkorzystniejszej).

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak wygrywać przetargi

  pobierz

  Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz

  5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  pobierz

  Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33653 )
  Array ( [docId] => 33653 )