Nieuzupełnienie informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Data: 14-02-2014 r.

Autonomiczny charakter oświadczeń o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej powoduje, że nie ma do nich zastosowania instytucja zatrzymania wadium, o której mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Takie stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych w najnowszej opinii prawnej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej i złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu. Tak stanowi art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Przepis ten wprowadza jednak ustępstwo na rzecz wykonawców, którzy wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Aby zamawiający mógł ocenić, czy w konkretnym przetargu może zachodzić podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zostali ustawowo zobowiązani do złożenia, wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentu w postaci listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacji o braku przynależności do takiej grupy (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp).

Dokumentom tym można przypisać charakter oświadczeń wiedzy wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż obowiązek składania ww. oświadczeń wynika wprost z ustawy, nie jest zaś uwarunkowany decyzją zamawiającego – w opinii UZP - dokumentom tym nie można przypisać statusu oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Odrębny charakter oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, powoduje, że nie można zatrzymać wadium w sytuacji braku ich uzupełnienia przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Instytucja z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp odnosi się bowiem jedynie do sytuacji braku złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast konsekwencją braku złożenia (uzupełnienia) listy lub informacji o powiązaniach między przedsiębiorcami na wezwanie zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jest wykluczenie z postępowania (art. 24b ust. 3 ustawy Pzp).


Tagi: wadium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33897 )
Array ( [docId] => 33897 )

Array ( [docId] => 33897 )