Wykonawca musi złożyć odpowiednie dokumenty przed zawarciem umowy

Data: 17-10-2013 r.

Zamawiający może zażądać przedłożenia, w dniu podpisania umowy na usługi szkoleniowe z wybranym wykonawcą, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zaproponowanej kadry wykładowców, trenerów w postaci m.in. listów referencyjnych.

Niedopełnienie jakichkolwiek formalności, niezbędnych do zawarcia umowy mogłoby być oceniane przez zamawiającego jako odmowa zawarcia umowy, gdyby konkretne warunki zostały w sposób niebudzący wątpliwości określone, a ich niespełnienie przez wykonawcę mogłoby być uznane za zniweczenie zamiaru zawarcia umowy.

 

Co do zasady, za dopuszczalne uznaje się zawarcie w siwz wymagań, aby przed zawarciem umowy wykonawca złożył określone dokumenty związane z opisanym warunkiem zamówienia (zwykle są to dokumenty, których nie można żądać na etapie składania oferty). Ich nie złożenie traktowane jest jak uchylanie się zawarcia umowy.

Choć takie zapisy funkcjonują stosunkowo często, to w praktyce wywołują często niepotrzebne spory (także w postępowaniach objętych rozpoznaniem przed KIO). Wielu ekspertów nie opowiada się więc za uzależnianiem zawarcia umowy od spełnienia przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, dodatkowych obowiązków, tym bardziej jak wspomniano wyżej np. listów referencyjnych dla trenerów, które zapewne mają potwierdzać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (wykładów).

Tylko działania wykonawcy w sposób jednoznaczny świadczące o braku chęci wykonawcy co do zawarcia umowy mogą być kwalifikowane jako uchylanie się od zawarcia umowy. Za odmowę podpisania umowy uznać można zatem tylko oświadczenie woli wykonawcy, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja w tym zakresie.


Andrzela Gawrońska-Baran
, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, obecnie dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32374 )
Array ( [docId] => 32374 )

Array ( [docId] => 32374 )