Wszystkie artykuły

  Kryteria oceny oferty 02.04.2020
  Czy wolno wyjaśniać z wykonawcą treść oferty w zakresie kryteriów?
  Pytanie Czy zamawiający jest zobowiązany wyjaśniać treść oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, jeżeli nie wynika z niej jednoznacznie, czy zaproponowane rozwiązanie techniczne spełnia kryterium oceny technicznej o wadze 10% (zamawiający przyznaje za nie 10%, a za inne 0%)?OdpowiedźZamawiający − co do zasady może (nie ma obowiązku) − skorzystać z uprawnienia do wyjaśnienia ...

  Kryteria oceny oferty 28.01.2016
  Ocena ofert na podstawie ceny
  Zamawiający nadal obowiązkowo muszą stosować cenę jako kryterium oceny ofert. Przy czym ustawa Pzp nie wskazuje, jaki jej procentowy udział ma decydować o wyborze określonej oferty. Decyzja o tym oraz o doborze pozostałych kryteriów należy do organizatora przetargu.Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium ...

  Kryteria oceny oferty 28.01.2016
  Jak określić kryteria oceny ofert?
  Kryteria oceny ofert i ich waga procentowa powinny być tak określone, aby konkretne zamówienie mogło zostać wykonane w sposób najbardziej zbliżony do wymagań i wyobrażeń zamawiającego. Należy jednak pamiętać również o tym, że zamawiający dysponujący środkami publicznymi powinni kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie powinni dążyć ...

  Kryteria oceny oferty 28.01.2016
  Kryteria oceny ofert przed zmianami i po zmianach
  Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami ustawy obowiązującymi do 19 października 2014 r. ustawodawca, w zakresie doboru kryteriów oceny ofert dopuszczał rozwiązania, które nie zapewniały wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i najefektywniejszej, a jedynie najtańszej. W obecnym stanie prawnym sytuacja zamawiającego w zakresie zasad ustanawiania kryteriów oceny ofert uległa ...

  Kryteria oceny oferty 28.01.2016
  Dobór kryteriów oceny ofert po nowelizacji
  W wyniku zmiany przepisów zamawiający mają ograniczoną możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Prawidłowe dobranie kryteriów do rodzaju przedmiotu zamówienia może w istotnym stopniu wpłynąć na uzyskanie przez zamawiającego w pełni zadowalającego rezultatu w postaci należycie wykonanego zamówienia.W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ...

  Kryteria oceny oferty 25.03.2015
  Zamawiający może wyznaczać dodatkowe kryteria oceny ofert
  Działanie zamawiającego, który za pomocą dodatkowych kryteriów przyznaje punktacje za każde zrealizowane zamówienie i zmierza do zakwalifikowania do dalszego etapu negocjacji z ogłoszeniem jedynie pięciu wykonawców, stanowi obiektywny i niedyskryminacyjny sposób wyłonienia podmiotów, gwarantujących należytą realizację zamówienia. Takie zachowanie zamawiającego znajduje oparcie w ...

  Kryteria oceny oferty 05.01.2013
  System kwalifikowania wykonawców - nowość w zamówieniach publicznych
  Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, wchodząca w życie 20 lutego 2013 roku, umożliwi zamawiającym sektorowym prowadzenie systemu kwalifikacji wykonawców – tym samym uprości i usprawni procedury weryfikacji oferentów. Dla przedsiębiorców oznacza to tyle, że zaoszczędzą czas i koszty.System kwalifikowania wykonawców polega na prowadzeniu przez zamawiającego wykazu wykonawców ...

  Kryteria oceny oferty 11.06.2012
  Kryterium wyboru ofert
  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny stanowi jeden z elementów koniecznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czyli już na etapie sporządzania specyfikacji zamawiający ma obowiązek wskazania pod jakim kątem oceniane będą złożone oferty i w jaki sposób dokona wyboru najkorzystniejszej ...