Wszystkie artykuły

  Odwołanie i skarga 21.01.2015
  Kopię odwołania można przesłać zamawiającemu po godzinach pracy
  Jeśli kopia odwołania wpłynęła do zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy zamawiającego, ale w terminie na jego wniesienie, domniemywa się, że mógł on zapoznać się z jego treścią.Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 2009 r. zlikwidowano instytucję protestu. Tym samym odwołanie stało się pierwszym środkiem odwoławczym przysługującym wykonawcom ...

  Odwołanie i skarga 13.08.2013
  Odrzucenie odwołania złożonego przez wykonawcę
  Zaniechanie przekazania zamawiającemu dokumentów uzasadniających złożenie odwołania wraz z kopią odwołania nie uprawnia organu odwoławczego do odrzucenia odwołania wykonawcy (IX Ga 179/13).Konsorcjum wykonawców złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując tym samym wyłączenie z udziału w postępowaniu przetargowym. Powodem wykluczenia było złożenie nieprawdziwych ...

  Odwołanie i skarga 14.12.2012
  Odwołanie wykonawcy robót budowlanych do KIO
  Odwołanie jest jednym ze środków ochrony prawnej przysługującym wykonawcom. Jednak nie w każdym przypadku można się odwoływać do KIO. Wynika to z regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszących się zarówno do czynności, jakie można zaskarżyć, ale również do wartości szacunkowej danego zamówienia.Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie, gdy zamawiający dopuści się ...

  Odwołanie i skarga 11.06.2012
  Przystąpienie do postępowania odwoławczego
  Zamawiający ma obowiązek przesłania w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczenia jej również na stronie internetowej oraz wezwania wykonawców do przystąpienia do postępowania ...

  Odwołanie i skarga 08.06.2012
  Koszty odwołań w prawie zamówień publicznych
  Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy i stanowi środek ochrony interesów wykonawcy.Postępowanie odwoławcze jest odpłatne. W praktyce pewne kontrowersje ...