Rażąco niska cena nie zawsze prowadzi do odrzucenia oferty

Autor: Klaudyna Saja-Żwirkowska
Data: 17-04-2014 r.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, o ile zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Ocena oferty w tym zakresie należy do zamawiającego i powinna się odbywać w odniesieniu do danego stanu faktycznego i całokształtu występujących w nim okoliczności - stwierdził prezes UZP.

Niedopuszczenie do wyboru oferty z rażąco niską ceną ma zapewnić należytą i terminową realizację zamówienia zgodnie z umową. Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień. Oznacza to kwotę odbiegającą od cen przyjętych w danej branży, której nie da się uzasadnić obiektywnymi czynnikami. Musi ona wskazywać na realizację zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy czy roboty budowlanej. Należy zauważyć, iż przyczyną złożenia oferty, której cena znacząco odbiega od cen innych ofert, może być świadome działanie wykonawcy, jak również nierzetelność kalkulacji wykonawcy.

Porównanie ceny z wartością szacunkową

Z brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wynika, iż punktem odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia, tj. wartość przedmiotu zamówienia powiększona o stawkę VAT. Jednak zdaniem prezesa UZP wyznacznik ten nie może być traktowany jako bezwzględnie wiążący i ostateczny. Może się bowiem zdarzyć, że zamawiający błędnie oszacował wartości zamówienia. Dlatego wyznacznik ten powinien być pomocny jedynie przy ustaleniu, czy zaoferowana cena oferty może być rażąco niska, i wszczęciu procedury określonej w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp – wezwania wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień. 

Procedura wyjaśniająca

W przypadku gdy zamawiający ma podejrzenie co do przedstawienia przez wykonawcę oferty zawierającej rażąco niską cenę, zamawiający ma obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia procedury, której celem jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem kalkulacji oferty (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). Mając na uwadze błędy popełniane przez zamawiających, należy podkreślić, iż wszelki automatyzm w uznawaniu ceny za rażąco niską, a w konsekwencji odrzucanie ofert wykonawców bez przeprowadzenia procedury wyjaśniającej, jest niezgodny z ustawą Pzp.

Orzeczenie

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 czerwca 1989 r. w sprawie C-103/88 (Constanzo) niedopuszczalne jest uznawanie cen za rażąco niskie wyłącznie na podstawie kryterium arytmetycznego. A zatem zamawiający nie może automatycznie - bez wezwania do wyjaśnień - odrzucić ofert o cenach poniżej pewnego poziomu, np. tańszych o więcej niż 10% średniej ceny wszystkich złożonych ofert albo poniżej ustalonej wartości szacunkowej.

Jakkolwiek zaniechanie złożenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących czynników cenotwórczych nie budzi wątpliwości, ponieważ implikuje po stronie zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty takiego wykonawcy. Odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny warto poprzedzić analizą i oceną wiarygodności wyjaśnień złożonych przez wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena wyjaśnień

W toku oceny wyjaśnień wykonawcy zamawiający jest zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie czynniki wymienione w art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, tj. oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Należy pamiętać, że katalog czynników będących podstawą wyjaśnień jest otwarty. Zamawiający powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które zdaniem wykonawcy uzasadniają wysokość skalkulowanej ceny. Oczywiście muszą być one zgodne z prawem i nie zakłócać uczciwej konkurencji.

Wykonawca musi mieć argumenty

Wykonawca składając wyjaśnienia odnoszące się do ceny swojej oferty, powinien wymienić nie tylko czynniki, które spowodowały możliwość obniżenia ceny. Ma on także obowiązek wykazać, w jakim stopniu przyczyniły się one do obniżenia ceny. Tym samym złożenie wyjaśnień ogólnikowych, nierozpraszających wątpliwości zamawiającego jest równoznaczne w skutkach z brakiem złożenia wyjaśnień w ogóle.

Obowiązek informacyjny

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający zawiadamia prezesa UZP oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według niego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej. Jednak odrzucenie oferty ze względu na pomoc de minimis jest możliwe wówczas, gdy wykonawca w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp).

Źródło:

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2-3/2014

Klaudyna Saja-Żwirkowska, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34682 )
Array ( [docId] => 34682 )

Array ( [docId] => 34682 )