Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego nie może wynikać z zaniedbań

Data: 06-02-2014 r.

Aby ustrzec się problemów związanych z realizacją robót budowlanych, szczególny nacisk należy położyć na poprawność i kompletność dokumentacji technicznej. Braki, błędy lub niewiedza powodują, że niezbędne jest udzielenie zamówień dodatkowych.

Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w przypadku zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile nie przekraczają one łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Ponadto zamówienia dodatkowe muszą być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a ich wykonanie musi stać się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W praktyce udowodnienie zaistnienia powyższych okoliczności jest niezwykle problematyczne. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jest wyjątkiem od prymatu trybów konkurencyjnych.

Zamówień dodatkowych w stosunku do jednej umowy podstawowej może być kilka, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zasady dotyczące szacowania tych zamówień są takie same jak te odnoszące się do szacowania zamówienia podstawowego. Konieczne jest zatem określenie każdorazowo szacunkowej wartości danego zamówienia w oparciu o zasady określone w art. 32-35 ustawy Pzp.

Udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp nie może być konsekwencją zaniedbań zamawiającego. Istotną cechą takiego zamówienia jest to, że jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przy dochowaniu należytej staranności. Sytuacje spowodowane błędem czy innym zaniedbaniem zamawiającego, np. usunięciem części pozycji przedmiaru przy dokonywaniu scalania dwóch dokumentów w jeden, nie będą uprawniały do udzielenia zamówienia dodatkowego.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w piśmie z 26 sierpnia 2009 r. (UZP/DKUE/EG/3476/16004/09) wskazał, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w projekcie budowlanym wykonawczym lub przedmiarze bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym.

Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33899 )
Array ( [docId] => 33899 )