Zmiana prawa zamówień publicznych poprawi sytuację wykonawców

Data: 04-12-2013 r.

Jakość realizacji zamówień, ochrona podwykonawców, ograniczenie sporów – takie cele przyświecały ustawodawcy przy nowelizacji ustawy Pzp w zakresie podwykonawstwa. Przepisy obowiązujące do tej pory w sposób ograniczony regulowały kwestie związane z realizacją zamówienia przy pomocy podwykonawców.

Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. wykonawca staje się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych. W szczególności jeśli chodzi o zapłatę wynagrodzenia.

 

Nowe przepisy nakładają na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane. Obowiązek ten dotyczył będzie podwykonawców świadczących zarówno roboty budowlane, jak i dostawy oraz usługi.

Zaakceptowani podwykonawcy będą mogli zwrócić się do zamawiającego o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie otrzymają zapłaty od wykonawcy. Kwota ta będzie potrącana z wynagrodzenia wykonawcy. Natomiast wielokrotne, nieuzasadnione uchylanie się wykonawcy od wypłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom będzie podstawą do odstąpienia od umowy z wykonawcą.

Przyjęte w nowelizacji przepisy umożliwiają także zamawiającemu określenie w siwz wymogów stawianych podwykonawcy oraz kryteriów, które powinna spełniać umowa o podwykonawstwo robót budowlanych.

Ustawodawca przyznał także prawo do żądania wskazania w ofercie nazwy proponowanych podwykonawców. Wiedza zamawiającego o podmiotach, które mają uczestniczyć w realizacji zamówienia i możliwość ich identyfikacji na etapie postępowania o udzielenie zamówienia może ograniczyć ryzyka występowania zmów w postępowaniu.

Istotną regulacją jest możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz, w ramach zamówienia na dostawy, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. Takie rozwiązanie ma gwarantować ochronę interesów zamawiającego dotyczących zapewnienia realizacji kluczowych części zamówienia bezpośrednio przez wykonawcę. Dodatkowo co należy podkreślić o takie zamówienie będą ubiegać się przedsiębiorstwa mające odpowiedni własny potencjał.

Przy robotach budowlanych wykonawcy bardzo często żądają wypłaty zaliczek na poczet wykonywanego zamówienia. Nowa regulacja uzależnia wypłatę kolejnych zaliczek przez zamawiającego od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy, w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy należy stosować przepisy dotychczasowe.

Klaudyna Saja-Żwirkowska, redaktor publikacji, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33660 )
Array ( [docId] => 33660 )