Brak środków w budżecie uniemożliwia zawarcia umowy z wykonawcą

Data: 29-10-2013 r.

Jeżeli nie zabezpieczono środków budżetowych na realizację zamówienia, nie można zawrzeć umowy, chociaż możliwe jest wszczęcie postępowania. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne bez środków finansowych może być potraktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przepisy ustawy Pzp nie zawierają zakazu wszczęcia postępowania oraz zawarcia po jego zakończeniu umowy o zamówienie publiczne, w sytuacji gdy zamawiający nie posiada jeszcze zagwarantowanych środków na realizację danego zamówienia. Wątpliwości powstać mogą natomiast w związku z uregulowaniami zawartymi w ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). W ich świetle zamawiający powinien zaciągać zobowiązania w zakresie przewidzianym w planie jednostki lub uchwale budżetowej, dlatego powyższe pytanie należy rozpatrzyć na gruncie tej właśnie ustawy.

Zamawiający może zaciągać zobowiązania przewidziane w budżecie

Zgodnie z art. 44 uofp, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:

  1. ustawie budżetowej;
  2. uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
  3. planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Zatem zamawiający powinien zaciągać zobowiązania wyłącznie w zakresie przewidzianym w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej (lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych). W przeciwnym razie, może narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co wynika z kolei z ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Art. 11 tej ustawy wskazuje, iż:

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Jeśli na dzień zawarcia umowy o zamówienie publiczne zamawiający nie dysponuje środkami na zapłatę należności z niej wynikających, może to być poczytywane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Brak środków w budżecie pozwala na wszczęcie postępowania

Dopiero zawarcie umowy stanowi zaciągnięcie zobowiązania, a więc samo wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ewentualnie należałoby wziąć pod uwagę odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wykonawców składających oferty, w szczególności roszczenia oparte na art. 93 ust. 4 Pzp. Przewiduje on, iż w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Przykład:

Zamawiający może wszcząć procedury przetargowe niezależnie od tego, czy w budżecie jest całość, czy też część środków finansowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Nawet jeśli zamawiający nie posiada zabezpieczonych środków finansowych w wysokości odpowiadającej szacunkowej wartości zamówienia, może zajść sytuacja, w której zamawiający spodziewa się (i jest to uzasadnione), że otrzyma potrzebne środki, np. z dotacji.

Warto również przytoczyć stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, który stwierdził, że, „skorzystanie z możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zamawiający nie ma jeszcze zagwarantowanych środków na realizację zamówienia, nie jest sprzeczne z jej uregulowaniami”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32435 )
Array ( [docId] => 32435 )