Wszystkie artykuły

  Umowa o zamówienie publiczne 24.03.2016
  Zmiana umowy o zamówienie publiczne a waloryzacja
  Z aneksowaniem umów o zamówienie publiczne wiąże się obecnie obowiązek zamieszczenia w każdej umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcytzw. klauzul waloryzacyjnych (art. 142 ust. 5 ustawy Pzp). Obowiązek dotyczy wprowadzenia do kontraktu zasad zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli zmianie ulegną: stawki podatku VAT, wysokość minimalnego wynagrodzenie za ...

  Umowa o zamówienie publiczne 24.03.2016
  Zmiana terminów obowiązywania umowy o zamówienie, zasad płatności lub wysokości wynagrodzenia
  W praktyce stosunkowo często zachodzi potrzeba aneksowania umów w zakresie zmiany terminu obowiązywania umowy (terminu wykonania zamówienia). Dopuszczalność takiej zmiany zależy przede wszystkim od przedmiotu umowy. Nie ma wątpliwości, że  można aneksem przedłużyć termin umowy o zamówienie publiczne na świadczenie tzw. jednorazowe (np. w zamówieniach na roboty budowlane), jeśli ...

  Umowa o zamówienie publiczne 29.02.2016
  Czy możliwa jest zmiana umowy o zamówienie publiczne przed jej zawarciem
  Wciąż kontrowersje wywołuje możliwość zastosowania per analogiam art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeszcze przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Stanowiska prezentowane w orzecznictwie są niestety rozbieżne w tym względzie.Takie rozwiązanie dopuszcza się niekiedy w orzecznictwie (zob. wyrok KIO z 21 czerwca 2010 r., KIO1089/10, wyrok z 9 lutego 2010 r., KIO/UZP54/10, ...

  Umowa o zamówienie publiczne 29.02.2016
  Zakaz istotnych zmian umowy o zamówienie publiczne
  W zamówieniach publicznych w zakresie dotyczącym aneksowania umów kluczowe znaczenie ma art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Wynika z niego zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany (tj. jakich elementów treści stosunku umownego dotyczy) w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: ...

  Umowa o zamówienie publiczne 29.02.2016
  Zmiana umowy zawartej poza procedurami ustawy Pzp
  W przypadku zamówień publicznych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy Pzp (np. na podstawie art. 4 pkt 8 o wartości do 30.000 euro) nie ma zastosowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Z tego względu trzeba mieć na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 3531, dotyczący nie tylko kreowania nowych stosunków, ale także zmiany istniejących. Strony zawierające umowę mogą zatem ...

  Umowa o zamówienie publiczne 29.02.2016
  Zmiana umowy o zamówienie publiczne a forma wynagrodzenia
  Żaden przepis ustawy Pzp nie reguluje wprost sposobu określania wynagrodzenia wykonawcy. W związku z tym kwestia ta jest normowana przez zamawiającego zwłaszcza w siwz. Zamawiający najczęściej dostosowuje formę wynagrodzenia do rodzaju oraz sposobu realizacji zamówienia, przyjmując np. wynagrodzenie kosztorysowe czy też wynagrodzenie ryczałtowe. W praktyce trudności sprawia ocena możliwości ...

  Umowa o zamówienie publiczne 26.03.2015
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Zamówieniem publicznym – zgodnie z ustawową definicją – jest umowa. Strony zawierając kontrakt, zgadzają się na jego określoną treść, a więc i na zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zasady jego zwrotu. Są więc związane konkretnymi postanowieniami dotyczącymi tej materii.W przypadku gdy zamawiającemu z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia przysługuje ...

  Umowa o zamówienie publiczne 21.01.2015
  Ryzyko zmiany stawki VAT powinno obciążać zamawiającego i wykonawcę
  Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 19 października 2014 r. zamawiający jest zobowiązany wprowadzić do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowienia dotyczące zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku np. zmiany stawki VAT i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ryzyko wzrostu tego rodzaju obciążeń powinien ponosić nie tylko zamawiający, ...

  Umowa o zamówienie publiczne 14.11.2014
  Zmiany istotne i nieistotne w umowie z wykonawcą
  Możliwość wprowadzenia zmian w umowach (aneksowania) zależy przede wszystkim od ustalenia, czy w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze zmianą istotną, która została przewidziana w ogłoszeniu lub siwz. Czy też wystąpiła zmiana nieistotna. W świetle orzecznictwa europejskiego z istotnymi zmianami mamy do czynienia w szczególności gdy wskazują one na wolę ponownego negocjowania ...

  Umowa o zamówienie publiczne 06.11.2014
  W umowie ramowej zamawiający wyznacza limit zamówień
  Określenie ilości świadczeń, jakie zamawiający przewiduje nabyć w oparciu o umowę ramową, stanowi jednocześnie granicę maksymalnego zakresu zobowiązania. Udzielenie zamówienia w ilości większej niż założono jest działaniem niezgodnym z przepisami ustawy Pzp - wskazuje Urzędu Zamówień Publicznych w najnowszej opinii prawnej.Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zajął stanowisko ...