Wynagrodzenie ryczałtowe a niezgodność kosztorysu z przedmiarami

Data: 27-09-2013 r.

Jeżeli cena ma charakter ryczałtowy, to przedmiar robót ma jedynie pomóc wykonawcom oszacować koszty wykonania zamówienia. Wówczas załączane do oferty kosztorysy mają charakter informacyjny, a braki w nich nie są podstawą do jej odrzucenia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną inwestycję zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego w siwz – w szczególności stosownie do zapisów dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Obowiązek ten pozostaje aktualny, nawet wówczas gdy dane prace nie wynikają z przedmiarów robót.

 
Jeśli zatem załączony przez wykonawcę kosztorys ofertowy odbiega od przedmiarów robót i jest to uzasadnione rzeczywistym zakresem prac, oferta nie powinna zostać odrzucona. Nie sposób bowiem uznać, że nie odpowiada ona treści siwz. Należy jednak przeanalizować, czy zamawiający nie zawarł w specyfikacji zapisów, iż pomimo ryczałtowej formy wynagrodzenia jakiekolwiek odstępstwo od załączonych przedmiarów robót będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wówczas przyjęcie opisanej interpretacji jest niemożliwe.

Gdyby natomiast zamawiający przyjął jako formę wynagrodzenia cenę kosztorysową, konieczne jest dokonanie przez wykonawców rzetelnej wyceny każdej pozycji. Na tej podstawie w kosztorysie powykonawczym zostanie bowiem ustalone ostateczne wynagrodzenie. Niedopuszczalne zatem będzie pominięcie lub dodanie jakiejkolwiek pozycji.

W przypadku wyceny przez wykonawcę dodatkowych robót (nieujętych w przedmiarze, lecz wynikających z dokumentacji technicznej), należy rozważyć skorygowanie tego działania jako omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jeśli jednak czynność ta była świadomym zabiegiem, wyklucza to możliwość poprawienia oferty.

Jeśli zatem wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, to konieczne będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca miał uzasadnione wątpliwości co do poprawności sporządzenia przedmiaru robót w postępowaniu, powinien przed złożeniem oferty zwrócić się do zamawiającego ze stosownym zapytaniem. Wówczas przy uznaniu jego zastrzeżeń za zasadne, dopuszczalna byłaby korekta przedmiotowego dokumentu. Umożliwiłoby to złożenie ofert zgodnych z rzeczywistym zakresem zamawianych robót.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32432 )
Array ( [docId] => 32432 )