Zmiany istotne i nieistotne w umowie z wykonawcą

Data: 14-11-2014 r.

Możliwość wprowadzenia zmian w umowach (aneksowania) zależy przede wszystkim od ustalenia, czy w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze zmianą istotną, która została przewidziana w ogłoszeniu lub siwz. Czy też wystąpiła zmiana nieistotna.

W świetle orzecznictwa europejskiego z istotnymi zmianami mamy do czynienia w szczególności gdy wskazują one na wolę ponownego negocjowania warunków zamówienia, mogłyby wpłynąć na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub dopuszczenie innych ofert niż pierwotnie wybrana, prowadzą do modyfikacji równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w jej pierwotnej treści.

Możliwość aneksowania trzeba oceniać przez pryzmat art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a więc trzeba sprawdzić, czy zamawiający przewidział możliwość istotnej zmiany umowy oraz czy określił warunki jej dokonania w treści ogłoszenia o zamówieniu lub w siwz. Zamawiający może przewidzieć ogólną przesłankę dopuszczalności zmiany umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Może również jednocześnie zawrzeć (nawet bardziej rygorystyczne niż w ustawie Pzp) postanowienie, że nie dopuszcza się zmian (a zatem wszelkich, a nie tylko istotnych) postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy. Wówczas wykonawca nie jest raczej „zaskoczony” jakimś czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od niego.  

Zmiana treści umowy nie może być związana z dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi na rzecz wykonawcy, przekraczającymi wartość udzielonego zamówienia publicznego. Zakazane są również zmiany umowy wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w warunkach zamówienia.

Przykład:

Zamówienie dotyczyło dostawy paliwa. Zamawiający zawarł w umowie zapis, wedle którego „w przypadku niedostarczenia towaru w terminie dostawca zapłaci różnicę cen wynikającą z różnicy ceny zakupionego towaru w innej stacji, a ceną wynikającą z niniejszej umowy”. Jeżeli wykonawca nie jest w stanie dostarczać paliwa w terminie zgodnie z umową (za taki przypadek można by uznać np. brak możliwości tankowania na zaoferowanej stacji paliw), to powinien płacić „różnicę” i nie jest do tego niezbędny raczej aneks do umowy. Powinno wystarczyć powołanie się na wymienione postanowienie, choć postrzegam to w kategoriach sytuacji wyjątkowych, a nie „standardu” sposobu realizacji zamówienia. Zamawiający może ponadto rozważyć odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca (tj. sprzedania stacji paliw) i w efekcie obciążenia go nawet wynikającą z umowy karą umowną. W takiej sytuacji niezwłocznie należałoby dokonać wyboru nowego wykonawcy.

Andrzela Gawrońska-Baran, prawnik, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36036 )
Array ( [docId] => 36036 )