Korzystanie z potencjału innego podmiotu w zamówieniach publicznych

Data: 10-01-2014 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca, korzystając z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu powinien przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ustawa Pzp dopuszcza możliwość bazowania na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach lub zdolności finansowej podmiotu trzeciego. Jeżeli chodzi natomiast o potencjał ekonomiczny, wykonawca nie może się opierać na potencjale innej firmy. Wynika to głównie z faktu, że potencjał ekonomiczny zazwyczaj zabezpiecza możliwość realizacji inwestycji i dlatego przypisane są wykonawcy.

 

Sposób wykazania dysponowania tym potencjałem zależy od specyfiki danego zamówienia oraz rodzaju warunku, w zakresie którego wykonawca odwołuje się do tego potencjału.

W przypadku odwołania się do potencjału podmiotów trzecich w zakresie sytuacji finansowej, potencjału technicznego (np. sprzętu) czy też osób zdolnych do realizacji zamówienia wystarczające będzie zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia odpowiednich zasobów na rzecz wykonawcy. Może on zatem jedynie finansować zamówienie, doradzać, jak je wykonać lub udostępnić jedynie swoich pracowników. Jeśli jednak podmiot trzeci udostępnia swoje doświadczenie, wówczas należy oczekiwać, że będzie realizował zamówienie jako podwykonawca. Taka sytuacja jest najkorzystniejsza dla zamawiającego, gdyż ma on pewność, że wykonawca (który samodzielnie nie był w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu) będzie korzystał z doświadczenia podmiotu, który takie doświadczenie posiada.

Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej know-how. Nie może ono być przedmiotem obrotu. Nabywa się je w wyniku wykonywania określonych czynności. Stąd też w celu wykazania dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne będzie powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu części zamówienia, w szczególności w roli podwykonawcy.

Pewnym novum w stosunku do dotychczasowych przepisów ustawy Pzp jest art. 36b. ust. 1, który daje zamawiającemu możliwość żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający może także żądać podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.


Małgorzata Skóra
, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Zobacz także:


Tagi: przetarg

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33668 )
Array ( [docId] => 33668 )