Korzystanie z potencjału innego podmiotu w zamówieniach publicznych

Data: 10-01-2014 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca, korzystając z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu powinien przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ustawa Pzp dopuszcza możliwość bazowania na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach lub zdolności finansowej podmiotu trzeciego. Jeżeli chodzi natomiast o potencjał ekonomiczny, wykonawca nie może się opierać na potencjale innej firmy. Wynika to głównie z faktu, że potencjał ekonomiczny zazwyczaj zabezpiecza możliwość realizacji inwestycji i dlatego przypisane są wykonawcy.

Sposób wykazania dysponowania tym potencjałem zależy od specyfiki danego zamówienia oraz rodzaju warunku, w zakresie którego wykonawca odwołuje się do tego potencjału.

W przypadku odwołania się do potencjału podmiotów trzecich w zakresie sytuacji finansowej, potencjału technicznego (np. sprzętu) czy też osób zdolnych do realizacji zamówienia wystarczające będzie zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia odpowiednich zasobów na rzecz wykonawcy. Może on zatem jedynie finansować zamówienie, doradzać, jak je wykonać lub udostępnić jedynie swoich pracowników. Jeśli jednak podmiot trzeci udostępnia swoje doświadczenie, wówczas należy oczekiwać, że będzie realizował zamówienie jako podwykonawca. Taka sytuacja jest najkorzystniejsza dla zamawiającego, gdyż ma on pewność, że wykonawca (który samodzielnie nie był w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu) będzie korzystał z doświadczenia podmiotu, który takie doświadczenie posiada.

Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej know-how. Nie może ono być przedmiotem obrotu. Nabywa się je w wyniku wykonywania określonych czynności. Stąd też w celu wykazania dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne będzie powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu części zamówienia, w szczególności w roli podwykonawcy.

Pewnym novum w stosunku do dotychczasowych przepisów ustawy Pzp jest art. 36b. ust. 1, który daje zamawiającemu możliwość żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający może także żądać podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.


Małgorzata Skóra
, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Zobacz także:


Tagi: przetarg

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33668 )
Array ( [docId] => 33668 )

Array ( [docId] => 33668 )