Wszystkie artykuły

  Warunki udziału w postępowaniu 18.09.2017
  Rozbieżności w ofercie dotyczące powołania się na zasoby podmiotu trzeciego – znajdź rozwiązanie
  Pytanie: Wykonawca w oświadczeniu powołał się na zasoby innego podmiotu dotyczące doświadczenia, natomiast w ofercie zaznaczył, że nie będzie realizował zadania przy pomocy podwykonawcy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?Odpowiedź:W takiej sytuacji zamawiający może wezwać wykonawcę, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy  Pzp do wyjaśnienia treści złożonej oferty i ...

  Warunki udziału w postępowaniu 02.12.2015
  Podmiot udostępniający swoją wiedzę powinien uczestniczyć w realizacji zamówienia
  Wiedza i doświadczenie przynależą do danego przedsiębiorstwa, stanowią jeden z najważniejszych jego aktywów i decydują o jego pozycji rynkowej. Zgodnie z regulacjami ustawy Pzp wykonawca niebędący w stanie samodzielnie wykazać spełniania warunków udziału w postępowaniu, odnoszących się do wiedzy i doświadczenia, może powołać się w tym zakresie na zasób innych podmiotów. Udostępnianie ...

  Warunki udziału w postępowaniu 19.11.2015
  Wymóg osobistego świadczenia wykonawcy jest możliwy
  Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W kontekście powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, zastrzeżenie odnoszące się do obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę, nie zawsze będzie ...

  Warunki udziału w postępowaniu 10.01.2014
  Korzystanie z potencjału innego podmiotu w zamówieniach publicznych
  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, korzystając z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami ...

  Warunki udziału w postępowaniu 07.11.2013
  Profil zatrudnienia jako warunek udziału w postępowaniu
  Warunek udziału w postępowaniu dotyczący profilu zatrudnienia przez wykonawcę (ponad 50% osób niepełnosprawnych) nie może być spełniony tylko przez niektórych członków konsorcjum. Takie działanie prowadziłoby od obejścia ustawy Prawo zamówień publicznych – czytamy w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych. Każdy konsorcjant musi wykazać, że większość jego załogi stanowią ...

  Warunki udziału w postępowaniu 29.10.2013
  Zasady uczciwej konkurencji w przetargach IT
  W sektorze IT dostawca może zaoferować wiele systemów. Ma on możliwość spełnienia warunków, powołując się na referencje z wykonania jednego systemu, a następnie złożenia oferty na inny, nigdzie niewdrożony lub w ogóle nienapisany. Jeśli taka oferta okaże się najkorzystniejsza, zamawiający musi zawrzeć umowę na dostawę niesprawdzonego oprogramowania. Jednak można skutecznie ...

  Warunki udziału w postępowaniu 12.09.2013
  Wadium musi być wniesione co najmniej 3 dni przed przetargiem
  Od 4 września obowiązują nowe procedury w zakresie wniesienia wadium. Komisja przetargowa co najmniej na 3 dni przed przetargiem musi mieć pewność, że wadium zostało wniesione. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian ze względu na częste ...

  Warunki udziału w postępowaniu 15.01.2013
  Można podpisać umowę o zamówienie publiczne z oddziałem firmy
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego podpisywana jest przez zamawiającego oraz wykonawcę. Wykonawca, to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Natomiast oddział firmy jest to jedynie wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie jednostka wykonawcy. Wykonuje on swoją działalność poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności ...

  Warunki udziału w postępowaniu 29.11.2012
  Złożenie oferty w zamówieniach publicznych
  Wielu potencjalnych wykonawców chętnie wystartowałoby w przetargu, ale obawiają się, czy w ogóle mają szansę. Jeśli tak, kolejnym problemem jest kwestia przygotowania oferty pod zamówienie publiczne.Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać przedsiębiorca zainteresowany danym zamówieniem publicznym, jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją przetargową. Zwykle zawiera ona ...

  Warunki udziału w postępowaniu 19.06.2012
  Co to jest termin związania ofertą
  Z art. 85 ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, że wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czym jednak dokładnie jest termin związania ofertą? Jest to okres czasu, począwszy od dnia upływu terminu składania ofert, w którym zamawiający ma możliwość zawarcia umowy z wybranym oferentem. Termin związania ofertą ...