Wszystkie artykuły

  Warunki udziału w postępowaniu 18.09.2017
  Rozbieżności w ofercie dotyczące powołania się na zasoby podmiotu trzeciego – znajdź rozwiązanie
  Pytanie: Wykonawca w oświadczeniu powołał się na zasoby innego podmiotu dotyczące doświadczenia, natomiast w ofercie zaznaczył, że nie będzie realizował zadania przy pomocy podwykonawcy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?Odpowiedź:W takiej sytuacji zamawiający może wezwać wykonawcę, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy  Pzp do wyjaśnienia treści złożonej oferty i ...

  Warunki udziału w postępowaniu 02.12.2015
  Podmiot udostępniający swoją wiedzę powinien uczestniczyć w realizacji zamówienia
  Wiedza i doświadczenie przynależą do danego przedsiębiorstwa, stanowią jeden z najważniejszych jego aktywów i decydują o jego pozycji rynkowej. Zgodnie z regulacjami ustawy Pzp wykonawca niebędący w stanie samodzielnie wykazać spełniania warunków udziału w postępowaniu, odnoszących się do wiedzy i doświadczenia, może powołać się w tym zakresie na zasób innych podmiotów. Udostępnianie ...

  Warunki udziału w postępowaniu 19.11.2015
  Wymóg osobistego świadczenia wykonawcy jest możliwy
  Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W kontekście powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, zastrzeżenie odnoszące się do obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę, nie zawsze będzie ...

  Warunki udziału w postępowaniu 21.01.2014
  Uległy zmianie progi kwotowe w zamówieniach publicznych
  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 zmieniło wartości zamówień publicznych lub konkursów, od których powstaje obowiązek przekazania ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego lub konkursu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu ...

  Warunki udziału w postępowaniu 17.01.2014
  Żądanie osobistego wykonania zamówienia
  Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Pzp w zakresie podwykonawstwa zamawiającemu pozostawiono jedynie ograniczone uprawnienie do żądania osobistego wykonywania zamówienia przez wykonawcę w odniesieniu do kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz do prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Z nowelizacji ustawy Pzp wynika, ...

  Warunki udziału w postępowaniu 10.01.2014
  Korzystanie z potencjału innego podmiotu w zamówieniach publicznych
  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, korzystając z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami ...

  Warunki udziału w postępowaniu 07.11.2013
  Profil zatrudnienia jako warunek udziału w postępowaniu
  Warunek udziału w postępowaniu dotyczący profilu zatrudnienia przez wykonawcę (ponad 50% osób niepełnosprawnych) nie może być spełniony tylko przez niektórych członków konsorcjum. Takie działanie prowadziłoby od obejścia ustawy Prawo zamówień publicznych – czytamy w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych. Każdy konsorcjant musi wykazać, że większość jego załogi stanowią ...

  Warunki udziału w postępowaniu 29.10.2013
  Zasady uczciwej konkurencji w przetargach IT
  W sektorze IT dostawca może zaoferować wiele systemów. Ma on możliwość spełnienia warunków, powołując się na referencje z wykonania jednego systemu, a następnie złożenia oferty na inny, nigdzie niewdrożony lub w ogóle nienapisany. Jeśli taka oferta okaże się najkorzystniejsza, zamawiający musi zawrzeć umowę na dostawę niesprawdzonego oprogramowania. Jednak można skutecznie ...

  Warunki udziału w postępowaniu 12.09.2013
  Wadium musi być wniesione co najmniej 3 dni przed przetargiem
  Od 4 września obowiązują nowe procedury w zakresie wniesienia wadium. Komisja przetargowa co najmniej na 3 dni przed przetargiem musi mieć pewność, że wadium zostało wniesione. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian ze względu na częste ...

  Warunki udziału w postępowaniu 15.01.2013
  Można podpisać umowę o zamówienie publiczne z oddziałem firmy
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego podpisywana jest przez zamawiającego oraz wykonawcę. Wykonawca, to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Natomiast oddział firmy jest to jedynie wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie jednostka wykonawcy. Wykonuje on swoją działalność poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności ...