Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane specyfikacją

Data: 17-12-2013 r.

Jeśli zamawiający wymagał złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, to wykonawca musi je przedstawić. Obowiązek ten pozostaje aktualny, nawet w sytuacji gdy inne dołączone do oferty dokumenty potwierdzają ten fakt.

Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zamawiał prace drogowe i utrzymaniowe. Po wyborze najkorzystniejszej oferty drugi w kolejności wykonawca wniósł odwołanie. Zarzucił zamawiającemu, iż ten błędnie nie wykluczył wybranego przedsiębiorcy z postępowania. Spór skupił się m.in. wokół nieprzedstawienia przez podmiot trzeci udostepniający wykonawcy swoje zasoby oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Podmiot ten miał uczestniczyć w realizacji zamówienia. Zamawiający wymagał wówczas, aby wykonawca przedstawił jego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz inne dokumenty potwierdzające tę okoliczność.

 

Zamawiający nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. W trakcie rozprawy swoją decyzję tłumaczył tym, iż ocenił tę okoliczność na podstawie pozostałych złożonych dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego. Wyszedł z założenia, że skoro wraz z ofertą zostały przedstawione:

  • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  • zaświadczenie z organu podatkowego,
  • informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
to zasadnym było uznanie, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu. Tym samym, w ocenie organizatora przetargu, złożenie dodatkowego oświadczenia w tym zakresie nie było konieczne. Innymi słowy, dokumenty złożone przez podmiot trzeci zamawiający potraktował jako substytucyjne wobec oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Stanowisko Izby w tej sprawie wyrażone w wyroku z 1 lipca 2013 r. (sygn. akt 1439/13) było jednak odmienne. W ocenie składu orzekającego prezentowane przez zamawiającego podejście stanowiło polemikę z wyraźnym i jednoznacznym brzmieniem siwz. Jej zapisy stanowiły, że jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu za pomocą potencjału podmiotów trzecich, to w sytuacji, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zobowiązane są złożyć m.in. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Finalnie Izba uznała, że wnioskowanie braku podstaw do wykluczenia ze złożonych wraz z ofertą dokumentów, wbrew wyraźnym wymaganiom siwz, jakkolwiek stanowiło wyraz życzliwej postawy wobec wykonawcy, nie znajdowało podstaw.

Agata Hryc-Ląd, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33673 )
Array ( [docId] => 33673 )

Array ( [docId] => 33673 )