Placówce medycznej łatwiej zarządzać dokumentacją medyczną

Kategoria: Zarządzanie
Data: 26-03-2013 r.

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej wdrożone od nowego roku przez ministra zdrowia porządkują kwestie dotyczące oznaczenia pacjenta czy zawartość danych w zbiorach indywidualnych.

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, która działa od początku roku zapewnia spójność z innymi przepisami dotyczącymi tych samych zagadnień. Poprawiona została rozbieżność, która dotyczyła oznaczenia pacjenta.

Aktualnie w dokumentacji leczniczej powinny się znaleźć dane pacjenta pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

 • nazwisko i imię,
 • data urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL (w przypadku noworodka - numer PESEL matki; osób, które nie mają nadanego numeru - inny dokument potwierdzający tożsamość),
 • nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania - gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody.

Ponadto od 1 stycznia dokumentacja medyczna powinna zawierać:

 • nazwę podmiotu,
 • kod identyfikacyjny, zwany kodem resortowym,
 • nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego,
 • nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
 • nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne.

Inne zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Minister zdrowia uchylił paragraf, który określał wymagania dotyczące list oczekujących, gdyż był on powtórzeniem paragrafu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Nie ulegają jednak zmianie zasady prowadzenia list oczekujących, mimo wykreślania zasad jej prowadzenia z rozporządzenia.

Ambulatorium powinno prowadzić pełną dokumentację medyczną (choć będzie ona tożsama z dotychczasową), lecz z samodzielnym oznaczeniem przedsiębiorstwa i listą oczekujących na udzielenie świadczeń.

W związku z wprowadzeniem, tj. indywidualnej praktyki lekarskiej, położniczej i pielęgniarskiej powstała sytuacja powielania dokumentacji medycznej - jako podmiot leczniczy oraz jako indywidualna praktyka lekarska. Dlatego wyłączono obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dla praktyk indywidualnych.

Podmiot został zobowiązany do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji. W takiej sytuacji miejsce przechowywania dokumentacji wskazuje podmiot, który ulega likwidacji, a w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą - podmiot tworzący.

Łukasz Siudak, dr n. prawnych

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.),
 • ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.),
 • rozporządzenie z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252, poz. 1697 ze zm.).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29804 )
Array ( [docId] => 29804 )