Wszystkie artykuły

  Dokumentacja płacowa 01.09.2014
  Pracodawca nie musi płacić odsetek za opóźnienie we wpłatach na ZFŚS
  Kwota odpisu na ZFŚS wpłacona na wyodrębniony rachunek bankowy jest dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów. Nieterminowa wpłata nie wyklucza odpisu w kosztów podatkowych, ale kwotę odpisu można zaliczyć w koszty dopiero w miesiącu wpłaty. Natomiast w razie opóźnienia we wpłacie odpisu na rachunek ZFŚS, pracodawca nie musi naliczać odsetek za zwłokę.Odpisy na ZFŚS i jego zwiększenia ...

  Dokumentacja płacowa 01.09.2014
  Zapisy w regulaminie wynagradzania mogą uchronić przed składkami ZUS
  Pominięcie w regulaminie wynagradzania ustaleń dotyczących wypłacania należności, co do których pracodawca zobligowany jest przepisami prawa pracy, jak dodatki za godziny nocne, wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas dyżuru, przestoju itp., nie powodują dla pracodawcy konsekwencji karnych. Jednak jeżeli pracodawca takie dodatki wypłaca, nie zostaje wówczas ...

  Dokumentacja płacowa 10.07.2014
  Udokumentowanie choroby po sporządzeniu listy płac
  W przypadku, gdy ubezpieczony udokumentował okres niezdolności do pracy po sporządzeniu listy płac lub po wypłacie wynagrodzenia, pensję wypłaconą za okres tej niezdolności potrąca się na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy, przy wypłacie wynagrodzenia za następny miesiąc. Jeżeli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy w następnym miesiącu, kwotę wynagrodzenia wypłaconego za ...

  Dokumentacja płacowa 09.07.2014
  Brak ewidencji czasu pracy utrudni wygranie procesu o nadgodziny
  Procesy o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny są jednymi z najczęściej spotykanych spraw dotyczących wynagrodzeń. Przegranie ich rodzi często bardzo dotkliwe finansowe konsekwencje dla pracodawców, ponieważ muszą nie tylko zapłacić za dodatki wynikające z nadgodzin, ale także odsetki ustawowe czasem za kilkuletni okres.W postępowaniu o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe obowiązuje ...

  Dokumentacja płacowa 22.04.2014
  Zmiana wynagrodzeń po przejęciu firmy możliwa na podstawie porozumienia
  W czasie roku od przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę zmiana istniejących warunków pracy i płacy możliwa jest poprzez zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających. Po roku pracodawca może dokonać wypowiedzeń zmieniających.Zgodnie z art. 231 kp w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach ...

  Dokumentacja płacowa 14.04.2014
  Czas pracy niepełnosprawnego - odwołanie od zaświadczenia lekarskiego
  Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym będzie pracował 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Aby mógł pracować dłużej, konieczne będzie zaświadczenie lekarskie. Co ważne – zarówno pracownik niepełnosprawny, jak i jego pracodawca będą się mogli od niego odwołać.Komisja Ustawodawcza Senatu przygotowała projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej ...

  Dokumentacja płacowa 04.04.2014
  Nie każde badanie wzroku daje prawo do zwolnienia z PIT nabycia okularów
  Organy podatkowe twierdzą, że nie każde badanie wzroku pracownika pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego. Bez znaczenia jest, że badania odbyło się na podstawie skierowania pracodawcy, a przeprowadził je lekarz mający uprawnienia z zakresu medycyny pracy.16 marca 2011 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie zapewnienia pracownikom przez pracodawców na swój koszt ...

  Dokumentacja płacowa 10.03.2014
  Nie każde szkolenie pracownika będzie dofinansowane
  Dofinansowanie do szkoleń na podstawie ustawy antykryzysowej może otrzymać pracownik, którego dotknął przestój ekonomiczny albo ma obniżony wymiar czasu pracy, a jego pracodawca podpisał umowę z FGŚP na pozyskanie wsparcia finansowego w zakresie wyrównania utraconych dochodów pracownika i obciążeń składkowych.Aby otrzymać dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia, najpierw trzeba ...

  Dokumentacja płacowa 28.02.2014
  Ustalenie stanu zatrudnienia na podstawie przepisów krajowych i UE
  Pracodawca nie wykaże niepełnosprawnego pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym w poz. 37–38 wniosku Wn-D. Podwładny ten jest jednak wliczany do stanu zatrudnienia w poz. 39–42 tego wniosku.Jednym z warunków uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników jest złożenie do PFRON wniosku o jego wypłatę wraz z wymaganymi załącznikami. ...

  Dokumentacja płacowa 19.02.2014
  Zmiana terminów składania wniosków o dopłatę do pensji niepełnosprawnych
  Do 25., a nie jak obecnie – 20. dnia następnego miesiąca będzie można składać informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosek o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2014 r.Wydłużenie terminu na złożenie przez pracodawcę informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu ...