Wszystkie artykuły

  Dokumentacja płacowa 16.02.2014
  Korektę PIT-11 należy przesłać pracownikowi i do urzędu skarbowego
  Korektę PIT-11 składa się wówczas, jeżeli wystawiona informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) została sporządzona niezgodnie ze stanem faktycznym. Płatnik dokonuje korekty złożonej informacji PIT-11 poprzez sporządzenie i przekazanie informacji korygującej. Do korekty dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.Korekty trzeba dokonać np. wtedy, ...

  Dokumentacja płacowa 12.02.2014
  Przygotowanie zaświadczenia o utraconym wynagrodzeniu
  Nie we wszystkich przypadkach za okres nieobecności pracownik zachowuje prawa do wynagrodzenia. W niektórych ma prawo do rekompensaty od wskazanego w przepisach podmiotu. W takim przypadku wystawia zainteresowanemu pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia.Wartość utraconego wynagrodzenia pracownika ustala się w sposób przewidziany dla obliczania wynagrodzenia ...

  Dokumentacja płacowa 12.02.2014
  Zakaz konkurencji a odszkodowanie dla pracownika
  Umowa o zakazie konkurencji może oznaczać dla pracodawcy zarówno wydatki, jak i wpływy. Jeżeli pracownik dotrzymuje warunków umowy po odejściu z firmy, to były pracodawca wypłaca mu odszkodowanie. W odwrotnej sytuacji zobowiązania obciążą byłego pracownika. W tym wariancie wpływami pracodawcy mogą być: zwrot odszkodowania wypłaconego wcześniej pracownikowi, odszkodowanie za szkodę, ...

  Dokumentacja płacowa 27.01.2014
  Dane osobowe pracowników przy wypłacie wynagrodzeń są chronione
  Dane dotyczące wysokości wynagrodzeń stanowią dobro osobiste pracownika i nie mogą być ujawniane. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. W tym przypadku dotyczy to wyłącznie osób upoważnionych przez pracodawcę.Zakres obowiązków tych osób powinien określać zakres danych, do jakich mają dostęp. ...

  Dokumentacja płacowa 23.01.2014
  ZUS nie może kontrolować kryteriów socjalnych przyznania bonów z ZFŚS
  Przekazywanie świadczeń pracownikom z funduszu socjalnego jest częstym przedmiotem kontroli ZUS. Kontrolerzy sprawdzają głównie to, czy przed przekazaniem bonów z ZFŚS pracodawca dysponował dokumentami wymaganymi przez ZUS, a określającymi sytuacją bytową pracowników i ich rodzin. Dokumentów tych nie wskazują jednak przepisy ustaw czy też rozporządzeń.Ustawa z 4 marca 1994 r. o ...

  Dokumentacja płacowa 07.01.2014
  Wykonawców zleceń i umów o dzieło rozlicza się z podatku do 28 lutego
  Jednym z obowiązków zleceniodawców jest prawidłowe rozliczenie osób współpracujących z podatku. Ważną datą jest 28 lutego 2014 r., bo właśnie do tego terminu należy wystawić oraz przekazać imienną informację PIT-11, a w szczególnych przypadkach także PIT-8C. Niewywiązanie się z obowiązku wystawienia wspomnianych formularzy (a także PIT-4R lub PIT-8AR) naraża zleceniodawcę ...

  Dokumentacja płacowa 15.12.2013
  Obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę zaliczki z FGŚP
  Od 9 grudnia 2013 r. w sytuacji gdy przedsiębiorca do wniosku o wypłatę zaliczki składa kopię wniosku o ogłoszenie upadłości, nie musi jej już potwierdzać notarialnie. Jest to istotne ułatwienie bo wraz z kopią wniosku dołącza się kopie złożonych w sądzie dokumentów. Ich liczba może być znaczna.Zmiana wynika z art. 13 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych ...

  Dokumentacja płacowa 09.11.2013
  Ewidncja czasu pracy kierowców pracujących na własny rachunek
  Pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy kierowców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Zobowiązani będą jednak ewidencjonować ich czas pracy.Czas pracy kierowców, w tym również wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. na podstawie umowy zlecenia) należy planować i rozliczać na podstawie przepisów ustawy o czasie pracy ...

  Dokumentacja płacowa 03.11.2013
  Dwukrotną wypłatę wynagrodzenia w miesiącu rozlicza się z fiskusem
  Koszty uzyskania przychodów stosuje się przy obliczaniu wynagrodzeń pracownikom raz (i tylko raz) w miesiącu. Koszty uzyskania przychodów stosuje się także w przypadku wypłacania należności po ustaniu zatrudnienia (np. w przypadku wypłaty składników należnych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, gdy termin wypłaty tych składników przypada już po rozwiązaniu stosunku pracy).Zgodnie ...

  Dokumentacja płacowa 29.10.2013
  Kwoty dla fiskusa zaokrągla się w ściśle określony sposób
  W trakcie naliczania wynagrodzeń pracodawcy często zmuszeni są do stosowania zaokrągleń, gdyż kwoty otrzymywane jako wyniki operacji matematycznych nie zawsze dają się odnieść do wartości pieniężnych (złotych i groszy) albo nie odpowiadają zasadom określonym ustawowo. Przepisy narzucają jednak określone sposoby interpretacji wartości liczbowych wykorzystywanych w kolejnych etapach ...