Wszystkie artykuły

  Dokumentacja płacowa 20.09.2013
  Także zaliczkę na wynagrodzenie trzeba oskładkować i opodatkować
  Zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowi wypłatę należności, jaką jest wynagrodzenie. Zatem pomniejszenie późniejszych wypłat o część już pobraną nie stanowi potrącenia z pensji. Aby tak mogła zostać potraktowana, pracodawca musi udowodnić, że posiada pisemny wniosek pracownika o taką właśnie zaliczkę.Wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia powinno zostać odpowiednio udokumentowane. ...

  Dokumentacja płacowa 18.09.2013
  Okres obowiązkowego przechowywania dokumentów dla ZUS
  Sąd na wniosek ZUS może wymierzyć płatnikowi składek albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu, grzywnę wysokości do 5.000 zł. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat.Kara grzywny może zostać wymierzona za: niedopełnienie obowiązku opłacania ...

  Dokumentacja płacowa 27.08.2013
  PIP nie musi już wiedzieć o rozpoczęciu działalności gospodarczej
  W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku powiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności.Do 16 stycznia 2013 r. pracodawcy rozpoczynający działalność mieli obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i ...

  Dokumentacja płacowa 26.08.2013
  Wynagrodzenie może odebrać współmałżonek pracownika
  Jeżeli pracownik nie ma możliwości osobistego odbioru wynagrodzenia, a jest ono mu wypłacane do rąk własnych, a nie na rachunek bankowy, może ono zostać wypłacone osobie trzeciej, np. znajomemu pracownika. Aby jednak wynagrodzenie odebrała za pracownika inna osoba, musi ona posiadać pełnomocnictwo udzielone przez pracownika. Nie jest ono jednak konieczne, gdy pensję ma odebrać współmałżonek.W ...

  Dokumentacja płacowa 08.07.2013
  Urząd skarbowy musi poinformować podatnika o egzekucji w odpowiednim czasie
  Zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa termin przedawnienia zobowiązania wobec skarbówki. Jednak taka czynność jest skuteczna tylko wówczas, gdy podatnik zostanie zawiadomiony przez organy o podjęciu egzekucji przed terminem przedawnienia.Do tej pory w orzecznictwie NSA istniały przeciwstawne poglądy co do przedawnienia zobowiązania. Zgodnie z pierwszym zastosowanie środka egzekucyjnego ...

  Dokumentacja płacowa 29.06.2013
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek wystawienia mu zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wynagrodzenia. W przypadku podania w tym dokumencie  nieprawdziwych informacji pracodawca może podlegać odpowiedzialności karnej. Sytuację komplikuje fakt, gdy pracownik ma dokonywane potrącenia z wynagrodzenia.Pracodawca może mieć ustalony standardowy szablon zaświadczenia i niezależnie ...

  Dokumentacja płacowa 29.06.2013
  Sposób obliczania zaliczki na podatek zależy od momentu ustania stosunku pracy
  Koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości przysługującej pracownikowi do końca miesiąca, w którym ustał stosunek pracy. Z kolei możliwość skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek jest bezpośrednio związana z pozostawaniem w stosunku pracy. To tylko jedna z różnic obowiązująca przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku wypłacania wynagrodzeń ...

  Dokumentacja płacowa 29.06.2013
  Bałagan w dokumentacji płacowej może pracodawcę drogo kosztować
  Pracownik, który z powodu błędów w dokumentacji – np. na skutek pomyłki w przekazanym do ZUS zaświadczeniu o zarobkach – otrzymał niższą emeryturę, może się domagać od firmy odszkodowania. Pracodawca może zostać także ukarany grzywną.Artykuł 125 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że pracodawcy obowiązani są m.in. do współdziałania ...

  Dokumentacja płacowa 27.06.2013
  W regulaminie wynagradzania powinny się znaleźć zapisy na temat dodatków funkcyjnych
  Jeżeli nagrody nie będą uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, trzeba będzie w tej sprawie wprowadzić określone postanowienia  do regulaminu wynagradzania.Przepisy prawa pracy nie określają trybu zmiany regulaminu – należy więc stosować tu przepisy dotyczące jego wprowadzania. Oznacza to, że regulamin w nowym brzmieniu ...

  Dokumentacja płacowa 27.06.2013
  Stypendium socjalne jest wolne od podatku
  Nie wszystkie świadczenia wypłacane przez gminy określane jako stypendia podlegają opodatkowaniu. Obciążenia wobec fiskusa zależą od charakteru tych wypłat, np. stypendium socjalne inaczej niż naukowe jest wolne od podatku.Przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto m.in. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących ...