Nieobecności w pracy wykazuje się w ZUS RSA

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 15-02-2013 r.

Okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, należy wykazywać w ZUS RSA z kodem przerwy 152. Okresy usprawiedliwionej nieobecności bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku pracodawca wykazuje w ZUS RSA, sporządzonym za miesiąc, w którym miała miejsce choroba. Jako kod przerwy podaje się wtedy 151 – okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przerwa w opłacaniu składek dotyczy wyłącznie dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tylko za te dni pracownik nie otrzyma wynagrodzenia i tylko one stanowią okres nieobecności pracownika w pracy. Jeżeli sobota i niedziela są dla pracownika dniami wolnymi od pracy wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to nie można uznać, że jest to okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jest to czas wolny dla pracownika, w którym nie pozostaje on do dyspozycji pracodawcy. Jeśli na czas nieprzerwanej nieobecności pracownika w pracy przypadają wolne dla pracownika soboty, niedziele lub święta, nie należy ich uwzględniać w okresie przerwy.

Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku Również należy wykazywać zgodnie ze stanem faktycznym. Na ogół dotyczy to osoby, która przebywa na zwolnieniu lekarskim bez prawa do wynagrodzenia oraz zasiłku z tego tytułu, nieposiadającej wymaganego tzw. okresu wyczekiwania.

Przykład:

Choroba pracownika przypadała w okresie wyczekiwania, dlatego też wynagrodzenie chorobowe otrzymał tylko za część zwolnienia lekarskiego. Pracownik ten powinien być ujęty w dwóch blokach raportu ZUS RSA. W jednym wykazuje się dni niezdolności do pracy przypadające na okres wyczekiwania, w drugim zaś wynagrodzenie chorobowe wypłacone za pozostały okres objęty zwolnieniem. W pierwszym przypadku, jako kod świadczenia/przerwy wpisuje się liczbę 151 – „Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku”. Natomiast w bloku, w którym płatnik wykaże wynagrodzenie wypłacone za resztę zwolnienia, zastosowanie będzie miał kod 331 – „Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy”.

Imienny raport miesięczny ZUS RSA służy do wykazywania przerw w opłacaniu składek oraz kwot przysługujących ubezpieczonym świadczeń chorobowych. Nieprawidłowe wypełnienie raportu powoduje powstanie błędnych zapisów na kontach prowadzonych przez ZUS co, przede wszystkim, opóźnia wypłatę należnych kwot ubezpieczonemu, a także może stanowić podstawę do ukarania płatnika składek.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MPiPS z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444, ze zm.).

Autor: Joanna Goliniewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Opinie czytelników

Polecane artykuły

Zobacz także

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Ochrona danych osobowych

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Polecamy

1531