Nieobecności w pracy wykazuje się w ZUS RSA

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 15-02-2013 r.

Okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, należy wykazywać w ZUS RSA z kodem przerwy 152. Okresy usprawiedliwionej nieobecności bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku pracodawca wykazuje w ZUS RSA, sporządzonym za miesiąc, w którym miała miejsce choroba. Jako kod przerwy podaje się wtedy 151 – okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przerwa w opłacaniu składek dotyczy wyłącznie dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tylko za te dni pracownik nie otrzyma wynagrodzenia i tylko one stanowią okres nieobecności pracownika w pracy. Jeżeli sobota i niedziela są dla pracownika dniami wolnymi od pracy wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to nie można uznać, że jest to okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jest to czas wolny dla pracownika, w którym nie pozostaje on do dyspozycji pracodawcy. Jeśli na czas nieprzerwanej nieobecności pracownika w pracy przypadają wolne dla pracownika soboty, niedziele lub święta, nie należy ich uwzględniać w okresie przerwy.

Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku Również należy wykazywać zgodnie ze stanem faktycznym. Na ogół dotyczy to osoby, która przebywa na zwolnieniu lekarskim bez prawa do wynagrodzenia oraz zasiłku z tego tytułu, nieposiadającej wymaganego tzw. okresu wyczekiwania.

Przykład:

Choroba pracownika przypadała w okresie wyczekiwania, dlatego też wynagrodzenie chorobowe otrzymał tylko za część zwolnienia lekarskiego. Pracownik ten powinien być ujęty w dwóch blokach raportu ZUS RSA. W jednym wykazuje się dni niezdolności do pracy przypadające na okres wyczekiwania, w drugim zaś wynagrodzenie chorobowe wypłacone za pozostały okres objęty zwolnieniem. W pierwszym przypadku, jako kod świadczenia/przerwy wpisuje się liczbę 151 – „Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku”. Natomiast w bloku, w którym płatnik wykaże wynagrodzenie wypłacone za resztę zwolnienia, zastosowanie będzie miał kod 331 – „Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy”.

Imienny raport miesięczny ZUS RSA służy do wykazywania przerw w opłacaniu składek oraz kwot przysługujących ubezpieczonym świadczeń chorobowych. Nieprawidłowe wypełnienie raportu powoduje powstanie błędnych zapisów na kontach prowadzonych przez ZUS co, przede wszystkim, opóźnia wypłatę należnych kwot ubezpieczonemu, a także może stanowić podstawę do ukarania płatnika składek.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MPiPS z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444, ze zm.).

Autor: Joanna Goliniewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32526 )
Array ( [docId] => 32526 )