Protokół kontroli ZUS – wskazówki dla płatnika składek

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 29-08-2016 r.

Po zakończeniu każdej kontroli wykonywanej przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kontrolowany, czyli płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona – pełnomocnik, powinien otrzymać protokół pokontrolny sporządzony przez kontrolującego inspektora. Ważne jest, aby odpowiednio wnikliwie zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik składek będzie mógł złożyć zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

Protokół kontroli inspektor sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw (wraz z załącznikami). Protokół musi być podpisany przez inspektora/inspektorów kontroli przeprowadzających kontrolę.

Może być doręczony osobiście przez inspektora kontroli ZUS lub odebrany przez płatnika składek (pełnomocnika płatnika) w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wtedy wymagany jest podpis osoby odbierającej protokół. W przypadku wysłania protokołu drogą pocztową, protokół musi być podpisany przez inspektora kontroli ZUS, a nie musi być podpisany przez kontrolowanego.

Jeżeli płatnik składek zgadza się z ustaleniami kontroli inspektora ZUS i nie wniesie do nich zastrzeżeń, protokół kontroli po uprawomocnieniu kończy postępowanie kontrolne.

W przypadku gdy płatnik składek nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole ma prawo umotywowane zastrzeżenia do tych ustaleń. Ma na to 14 dni od daty otrzymania protokołu. Po otrzymaniu zastrzeżeń inspektor kontroli musi się do nich ustosunkować w formie pisemnej. Może się nie zgodzić z zastrzeżeniami, przyjąć je lub przyjąć część z nich, a część uznać za bezzasadne. Odpowiedzi na zastrzeżenia inspektor kontroli ZUS udziela w formie „Informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń”. Jeżeli choć część zastrzeżeń uznanych zostanie za zasadne, sporządzony  zostanie aneks do protokołu kontroli uwzględniający wniesione zastrzeżenia. Zostaje w nim określone stanowisko kontrolującego wobec zarzutów podniesionych przez płatnika. I dopiero ten dokument kończy postępowanie kontrolne.

Łukasz Michalski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39420 )
Array ( [docId] => 39420 )