Wszystkie artykuły

  Dokumentacja ZUS 17.04.2015
  Zmiana i korekta danych osób ubezpieczonych
  Płatnicy składek zobowiązani są zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu. Zmianę tę powinni zgłosić w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.O wszelkich zmianach lub korektach dotyczących danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (PESEL, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego ...

  Dokumentacja ZUS 15.04.2015
  4 sposoby na założenie kartoteki ubezpieczonego w programie Płatnik
  Każdy ubezpieczony, dla którego mają być tworzone dokumenty ubezpieczeniowe w programie Płatnik, powinien mieć założoną kartotekę ubezpieczonego tj. powinien zostać dodany do Rejestru ubezpieczonych.Dane ubezpieczonych można wprowadzić do Rejestru na kilka sposobów: manualnie (wprowadzając je przy pomocy klawiatury), poprzez import dokumentów, wykonując zasilenie inicjalne, poprzez ...

  Dokumentacja ZUS 19.09.2014
  Korekta dokumentów rozliczeniowych - błąd w okresie zasiłkowym
  Błąd w okresie zasiłkowym powodujący nadpłatę zasiłku chorobowego pociąga za sobą również konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych za dany okres. Na złożenie korekty płatnik ma 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania z ZUS zawiadomienia o ich stwierdzeniu przez ten organ.Jeśli nieprawidłowości zostały stwierdzone przez ZUS w drodze: decyzji ...

  Dokumentacja ZUS 12.09.2014
  Zwolnienie lekarskie w raportach rozliczeniowych do ZUS
  Jeżeli pracownik w danym miesiącu przebywa na zwolnieniu lekarskim, płatnik zobowiązany jest złożyć za niego raport rozliczeniowy ZUS RSA. W niektórych przypadkach powinien przekazać również zerowy raport ZUS RCA.Jeżeli okres niezdolności do pracy (z danego tytułu ubezpieczenia) wykazany w raporcie świadczeniowym ZUS RSA dotyczy całego miesiąca rozliczeniowego, za który płatnik ...

  Dokumentacja ZUS 08.09.2014
  Urlop bezpłatny w drukach ZUS
  Urlop bezpłatny jest okresem, w którym wynikające z umowy o pracę obowiązki stron, pracodawcy i pracownika, świadczenie pracy i wypłata wynagrodzenia, ulegają zawieszeniu, umowa o pracę trwa jednak nadal. Dlatego osoby, której udzielono urlopu bezpłatnego, płatnik składek nie wyrejestrowuje z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.Informację o przerwie w opłacaniu składek spowodowanej udzieleniem ...

  Dokumentacja ZUS 01.09.2014
  Zasady wypełniania raportu rozliczeniowego ZUS RSA
  Za każdy miesiąc, w którym pracownik podlega ubezpieczeniom, płatnik składek zobowiązany jest sporządzić za niego i przekazać do ZUS raport ZUS RCA. Gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie bezpłatnym, płatnik przygotowuje raport ZUS RSA. Przy jego wypełnianiu trzeba pamiętać o kilku zasadach.Płatnik składek, sporządzając imienny raport miesięczny ZUS RSA,podaje ...

  Dokumentacja ZUS 20.08.2014
  Brak przychodu w miesiącu to konieczność przygotowania raportu zerowego
  W przypadku ubezpieczonych, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi przychód w sytuacji, gdy ubezpieczony w danym miesiącu przychodu nie osiągnął, płatnik zobowiązany jest przekazać za niego raport zerowy.Za każdy miesiąc, w którym dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnik składek zobowiązany jest sporządzić za nią ...

  Dokumentacja ZUS 20.08.2014
  Błędny raport składkowy trzeba wycofać lub przygotować korektę
  Płatnik składek, który w imiennym raporcie składkowym ZUS RCA lub ZUS RZA popełnił błąd polegający np. na wpisaniu błędnego kodu tytułu ubezpieczenia, musi ten błędny raport wyzerować i sporządzić poprawny. W sytuacji gdy płatnik składek przekazał za ubezpieczonego raport ZUS RCA lub ZUS RZA, którego nie powinien przekazać, musi ten raport wycofać poprzez przekazanie raportu ...

  Dokumentacja ZUS 20.08.2014
  Wypłaty po ustaniu stosunku pracy trzeba wykazać w drukach ZUS
  Mimo że pracodawcy starają się, aby wszystkie należności wypłacić przed ustaniem stosunku pracy, nie zawsze jest to możliwe. Przykładem mogą tu być popularne trzynastki, nagrody z zysku albo różnego rodzaju premie. Powstaje pytanie, co ze składkami i na jakich drukach ZUS rozliczyć te wypłaty.Wypłacone byłym pracownikom świadczenia podlegają oskładkowaniu na ogólnych zasadach, ...

  Dokumentacja ZUS 25.07.2014
  Nieobecność pracownika - biegłego wykazuje się z kodem 151
  Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Jedną z takich okoliczności, które uprawniają pracownika do otrzymania zwolnienia od pracy jest konieczność stawienia się w odpowiednim organie w charakterze biegłego.Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy ...