Zasiłek macierzyński – dokumenty do wypłaty

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego może być ustalane w przypadkach, w których pracownik lub pracownica korzystają z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. Aby otrzymać te świadczenia, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.

Dokumenty do ustalania prawa do urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka

Podstawowe dokumenty Dodatkowe dokumenty, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – jeżeli pracownica ubiega się o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem – w celu ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia porodu.

  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – jeżeli o zasiłek macierzyński ubiega się pracownica,
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a

– w przypadkupozostałych ubezpieczonych niebędących pracownikami, np. osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.

Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego pracownicy urlopu macierzyńskiego nie jest wymagane, gdyż w zaświadczeniu płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3, w pkt 10 zawarta jest informacja o udzielonym urlopie macierzyńskim.

Dokumenty do ustalania prawa do urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie pobytu za granicą:

  • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu; zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem – w celu ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres przed porodem,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopie potwierdzone przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem – w celu ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia porodu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 25 czerwca 1999 r. świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444).
  • komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dostępny na stronie internetowej ZUS).

Autor: Agnieszka Ślązak - specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32495 )
Array ( [docId] => 32495 )

Array ( [docId] => 32495 )