Wszystkie artykuły

  Emerytury i renty 06.02.2017
  Jakie zmiany w emeryturach w 2017 roku?
  1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy emerytalnej przywracająca powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Nowela ta wprowadzatakże kilka innych zmian istotnych dla świadczeniobiorców. Powszechnie obowiązujący wiek emerytalny z dniem 1 października 2017 r. będzie wynosił 65 lat – w przypadku mężczyzn oraz 60 lat – w przypadku kobiet.Nastąpi ...

  Emerytury i renty 06.02.2017
  Jak poinformować ZUS od dochodach osiągniętych w ubiegłym roku przez zatrudnionych emerytów i rencistów?
  Do 28 lutego 2017 r. podmiot zatrudniający emeryta lub rencistę musi poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego przez daną osobę w roku ubiegłym. Informację taką ma obowiązek też przekazać sam świadczeniobiorca. Uzyskane informacje pozwolą ZUS na sprawdzenie, czy dane świadczenie powinno ulec zmniejszeniu albo zawieszeniu.W związku z tym, że nie został wprowadzony jednolity ...

  Emerytury i renty 13.07.2015
  Okres służby wojskowej zalicza się do prac szczególnych pod pewnymi warunkami
  Zaliczenie okresu zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy w szczególnym charakterze, warunkujących uzyskanie wcześniejszej emerytury, możliwe jest po spełnieniu  warunków wskazanych w przepisach szczególnych. Chodzi np. o rozpoczęcie zatrudnienia nie później niż określona liczba dni wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień ...

  Emerytury i renty 13.07.2015
  Wcześniejsza emerytura powoduje zawieszenie świadczenia na zasadach ogólnych
  Przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  ma zastosowanie do osób, które przed 8 stycznia 2009 r. uzyskały prawo do emerytury w obniżonym wieku, a następnie w okresie od tego dnia do 31 grudnia 2010 r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2015 ...

  Emerytury i renty 17.04.2015
  Wypłata świadczenia zmarłego rencisty – świadczenie niezrealizowane
  Żona zmarłego pracownika otrzyma świadczenie rentowe za miesiąc, w którym nastąpił zgon po złożeniu w tej sprawie wniosku do ZUS, pod warunkiem że spełnia warunki wskazane w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Świadczenie przysługujące za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy i które nie zostało wypłacone do dnia ...

  Emerytury i renty 15.04.2015
  Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent
  Z art. 6 ust. 1 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca) wynika, że waloryzacja od 1 marca 2015 r. polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego tego roku, wskaźnikiem waloryzacji, przy czym nie mniej niż o kwotę 36 zł.Wprowadzenie ...

  Emerytury i renty 15.04.2015
  Ubezpieczenia członka rady nadzorczej, który jest rolnikiem
  Okoliczność, że członek rady nadzorczej jest rolnikiem i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, nie zwalnia tej osoby z obowiązku ubezpieczeń jako członka rady nadzorczej. Oznacza to, że rolnicy będący członkami rady nadzorczej również z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 stycznia 2015 r. ...

  Emerytury i renty 02.09.2014
  Od września niższy limit zarobków emeryta i rencisty
  Od 1 września 2014 r. zmniejszają się kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stosowane przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent. Ogranicza to progi zarobkowe emerytów i rencistów.Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura lub renta osoby podejmującej zatrudnienie może ...

  Emerytury i renty 07.08.2014
  Świadczenie przedemerytalne lub emerytura częściowa dla niektórych pracowników
  Świadczenie przedemerytalne lub emerytura częściowa przysługuje pracownikom, którym pracodawca zlikwidował stanowiska pracy i która ma odpowiedni wiek i staż pracy.Świadczenie przedemerytalneŚwiadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: przez co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych, nadal (w dniu zgłoszenie wniosku ...

  Emerytury i renty 26.06.2014
  Warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego
  Osoby, które straciły pracę m.in. z powodu likwidacji stanowiska, mogą po spełnieniu określonych warunków, wystąpić o tzw. pomost przed emeryturą. Przy staraniu się o świadczenie przedemerytalne nie zawsze wymagane jest uzyskanie odpowiedniego wieku.Trzy przypadki zwolnienia pracownikadeterminują prawo do złożenia w ZUS wniosku o przyznanie świadczenia. Są nimi :1) utrata pracy z ...