Wszystkie artykuły

  Nagrody i premie 28.08.2018
  Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu
  Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się w szczególny sposób do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Ten rodzaj gratyfikacji zatrudniona osoba otrzymać może np. za szczególne osiągnięcia w pracy na określonym stanowisku (np. wysoki ...

  Nagrody i premie 28.08.2018
  W jaki sposób rozliczać premie z ZUS
  Premia pomniejszana za czas absencji spowodowanej niedyspozycją zdrowotną podlega w całości oskładkowaniu. Wolne od składek ZUS są składniki płacy o charakterze roszczeniowym, które w myśl postanowień układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu, przysługują pracownikowi w okresie pobierania świadczeń chorobowych.Premie i nagrody przyznawane pracownikom uznaje się za przychody ...

  Nagrody i premie 14.06.2016
  Jak zbudować system premiowania, aby motywować pracowników i łatwo rozliczać się z ZUS
  System premiowania jako jedno z głównych narzędzi wpływania na pozytywne postawy pracowników, ma na celu zwiększanie ich poziomu efektywności i zaangażowania. Jego zadanie to przede wszystkim skłanianie do współpracy, rozwoju i poprawy wydajności, zacieśnia także więzi z pracodawcą. Od jego skuteczności nierzadko zależy sukces firmy na rynku. Szczególnie w dzisiejszej, niestabilnej ...

  Nagrody i premie 13.07.2015
  Premia bez konkretnych warunków jest nagrodą
  Jeśli pracodawca przewiduje w regulaminie wynagradzania premię dla dyrektorów jednostek organizacyjnych, ale nie warunkuje jej przyznania od oceny ich pracy, to świadczenie takie jest uznaniowe. Pracownicy nie mogą go więc żądać. Tak wynika z nowego wyroku SN.Zasadnicza różnica pomiędzy premią a nagrodą pieniężną polega na tym, że premia jest składnikiem wynagrodzenia należnego ...

  Nagrody i premie 17.04.2015
  Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku
  Zasada nieuwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu po upływie tego terminu ma zastosowanie w przypadku zmiany zasad wynagradzania i podjęcia przez pracodawcę decyzji o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia.Jeżeli pracodawca zaprzestał wypłaty składnika wynagrodzenia, to składnik ten nie może być uwzględniony ...

  Nagrody i premie 12.09.2014
  Zmiana modelu premiowania ma określoną procedurę
  System premiowy może wymagać modyfikacji, np. z uwagi na zmiany rynkowe, przekształcenie profilu działalności, nieskuteczność, itd. Pracodawca nie ma jednak możliwości dowolnej zmiany stosowanego systemu. Dla dokonania zmiany, w pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie zmiany w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub regulaminie premiowania.Zmiany dokonuje się na zasadach ...

  Nagrody i premie 12.09.2014
  Regulamin premiowania powinien być częścią regulaminu wynagradzania
  U wielu pracodawców można spotkać się z praktyką wydawania regulaminu premiowania – jako dokumentu odrębnego w stosunku do regulaminu wynagradzania. W przepisach Kodeksu pracy nie wymieniono jednak tego rodzaju aktu zakładowego, co może budzić wątpliwości co do jego kwalifikacji prawnej.W doktrynie dominuje przekonanie, że regulamin premiowania należy traktować jako część regulaminu ...

  Nagrody i premie 10.09.2014
  Nie można dowolnie różnicować wysokości premii
  W Kodeksie pracy nie ma regulacji odnoszących się do premii. Źródłem regulacji są więc  przepisy wewnątrzzakładowe lub umowa o pracę. Warunki nabycia premii mogą być określone w sposób bardzo ścisły, poprzez powiązanie ich z liczbowo czy jakościowo wyrażonymi efektami pracy.Możliwe jest wprowadzenie czynników związanych nie tylko z bezpośrednimi efektami pracy ale również ...

  Nagrody i premie 04.08.2013
  Od nagrody z okazji jubileuszu firmy trzeba opłacić składki
  Nagroda jubileuszowa, wypłacana przez pracodawcę, z uwagi na to, że jest świadczeniem związanym z jubileuszem firmy, a nie stażem pracy pracownika, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (interpretacja ZUS nr 768/2013 z 5 czerwca 2013 r.).Spółka, zgodnie z zapisem w układzie zbiorowym pracy, wprowadziła gratyfikacje jubileuszowe dla swoich pracowników. Przysługują ...