Wszystkie artykuły

  Odszkodowania i odprawy 03.03.2016
  Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy terminowej
  Od 22 lutego 2016 r. w związku z zastosowaniem do umów na czas określony okresów wypowiedzenia takich jak przy umowach bezterminowych, istnieje możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy okresowej, jeżeli jego przyczyną jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Odbywa się to za odszkodowaniem należnym za skrócony okres wypowiedzenia.Obecnie okres wypowiedzenia ...

  Odszkodowania i odprawy 07.12.2015
  Czy pracodawca może przyznać wyższą odprawę emerytalną
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownicy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo emeryturę mają prawo do odprawy pieniężnej w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Prawo do takiej odprawy przyznaje Kodeks pracy, co oznacza, że jest ona świadczeniem powszechnie obowiązującym (art. 92¹kp).Z pytania ...

  Odszkodowania i odprawy 10.07.2015
  Odszkodowanie za nieprawidłowe świadectwo pracy
  Niewydanie świadectwa, wydanie go z opóźnieniem lub z błędami może być przyczyną wystąpienia byłego pracownika do sądu pracy z roszczeniem o odszkodowanie. Sąd, po zbadaniu sprawy, orzeka, czy roszczenie jest słuszne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości przysługuje.W wyrokach sądowych wyraża się stanowisko, że wynagrodzenie określone w art. 99 § 2 kp dotyczy świadczenia, które ...

  Odszkodowania i odprawy 19.09.2014
  Osobie przechodzącej na rentę socjalną nie wypłaca się odprawy
  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa rentowa wynikająca z art. 921 § 1 kodeksu pracy nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do renty socjalnej.W przepisach ...

  Odszkodowania i odprawy 08.09.2014
  Jak naliczyć odprawę pośmiertną
  Odprawa pośmiertna od pracodawcy przysługuje rodzinie w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania (po jego rozwiązaniu) zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, a jej wysokość jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.Wysokość odprawy pośmiertnej to odpowiednio:● jednomiesięczne wynagrodzenie – jeżeli ...

  Odszkodowania i odprawy 26.08.2014
  Ewidencja czasu pracy uchroni pracodawcę przed przegraną w sądzie pracy
  Aby liczyć na powodzenie w procesie wytoczonym przez pracownika, należy przestrzegać wymogów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy. Bez prawidłowo prowadzonej dokumentacji w tym zakresie pozycja procesowa pracodawcy ulega znacznemu osłabieniu. Podstawowe dokumenty wymagane w procesie dotyczącym wynagrodzeń za nadgodziny to ewidencja czasu pracy.Obecnie przyjmuje się w nim, że zaniechanie ...

  Odszkodowania i odprawy 20.08.2014
  Wypowiedzenie umowy na zastępstwo a obowiązek wypłaty odprawy
  Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa innego pracownika. Jeżeli jednak wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy są powody niedotyczące pracownika, w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną.Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn ...

  Odszkodowania i odprawy 07.08.2014
  Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie kontraktu nieoskładkowana
  Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie kontaktu menedżerskiego stanowi u menedżera jako zleceniobiorcy przychód zwolniony ze składek na ZUS. Podlega natomiast opodatkowaniu jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, z zastosowaniem ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów.Kara umowna za przedwczesne rozwiązanie kontraktu stanowi rodzaj odszkodowania. Oznacza to, że u menedżera, ...

  Odszkodowania i odprawy 09.06.2014
  Odprawę należy przekazać na konto osób uprawnionych
  Odprawa pośmiertna jest świadczeniem przysługującym najbliższym członkom rodziny zmarłego pracownika, uprawnionym do renty rodzinnej. Dlatego też powinna zostać wypłacona bezpośrednio uprawnionym, a nie na konto zmarłego pracownika. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której uprawniony (jeden z uprawnionych) do odprawy jest współwłaścicielem konta zmarłego pracownika.Odprawa pośmiertna, ...

  Odszkodowania i odprawy 08.06.2014
  Odprawę pośmiertną oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop
  Jeśli pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, trzeba wypłacić odprawę pośmiertną upoważnionym osobom. Nie ma przy tym znaczenia, czy śmierć nastąpiła w związku z wykonywaną pracą czy też nie, oraz czy pracownik przyczynił się do jej wystąpienia. Na prawo do odprawy nie wpływa ...